O instytucie

Monika Hajdziony – Właściciel Olimpia Day Spa
 

Szu­kasz wy­tchnie­nia od co­dzien­ne­go tem­pa ży­cia,
spo­so­bu na po­zby­cie się stre­su?

 

Ch­cesz za­dbać o cia­ło i umysł,
odzy­skać si­ły wi­tal­ne i po­czuć swoje pięk­no?

ZATRZYMAJ CHWILĘ DLA SIEBIE!

Olim­pia Day Spa to miej­sce, gdzie mo­żesz po­czuć się zre­ge­ne­ro­wa­na i peł­na ener­gii. Nasz ze­spół two­rzą sta­ran­nie do­bra­ni, za­wsze po­god­ni i za­an­ga­żo­wa­ni lu­dzie, po­sia­da­ją­cy sze­ro­ką wie­dzę z za­kre­su ko­sme­to­lo­gii i kom­plek­so­wej pie­lę­gna­cji. Na­si spe­cja­li­ści do­pa­so­wu­ję za­bie­gi pie­lę­gnu­ją­co­-re­lak­su­ją­ce, po­przez ho­li­stycz­ne po­dej­ście do Two­je­go or­ga­ni­zmu, przez co Two­ja skó­ra odzy­ska zdro­wy, pro­mien­ny wy­gląd, a Ty po­czu­jesz się zre­lak­so­wa­na i od­prę­żo­na.

ZDOBĄDŹ SMUKŁĄ SYLWETKĘ I ŻYJ ZDROWO!

Po­ra­dy die­te­ty­ka i za­bie­gi wy­szczu­pla­ją­ce po­zwo­lą Ci po­­czu­­ć się le­k­ko i zdro­­wo, a Two­­je ży­­cie sta­­nie się le­p­sze.  Nasz die­te­tyk do­bie­rze od­po­wied­nią dla Cie­bie die­tę,  a spe­cja­li­ści od pie­lę­gna­cji cia­ła po­mo­gą za­dbać o zdro­wą i smu­kłą syl­wet­kę. W Olim­pia Day Spa po­słu­gu­je­my się wy­łącz­nie naj­no­wo­cze­śniej­szym sprzę­tem i współ­pra­cu­je­my ze świet­ny­mi w swej dzie­dzi­nie spe­cja­li­sta­mi, dzię­ki któ­rym osią­ga­my naj­bar­dziej opty­mal­ne efek­ty.

ZAWSZE PERFEKCYJNY WYGLĄD!

Po­przez od­po­wied­nio do­bra­ny, pro­fe­sjo­nal­ny ma­ki­jaż per­ma­nent­ny nie mu­sisz mar­twić się o swój wy­gląd za­rów­no w cią­gu dnia, jak i no­cy. Dzię­ki pro­fe­sjo­nal­ne­mu ma­ki­jażowi per­ma­nent­ne­mu nie tyl­ko za­osz­czę­dzisz czas, któ­ry po­świę­casz co­dzien­nie na sa­mo­dziel­ne wy­ko­na­nie ma­ki­jażu, ale rów­nież za­pew­nisz so­bie pięk­ny wy­gląd np. na ba­se­nie lub za­raz po prze­bu­dze­niu w łóż­ku.

ZACHOWAJ MŁODOŚĆ!

Dzię­ki wie­lo­let­nie­mu do­świad­cze­niu uzy­ska­ne­mu w re­no­mo­wa­nych sa­lo­nach ko­sme­tycz­nych i SPA, na­si eks­per­ci po­mo­gą Ci zna­leźć od­po­wied­nie roz­wią­za­nie każ­de­go pro­ble­mu es­te­tycz­ne­go. Spe­cja­li­stycz­ne za­bie­gi od­mła­dza­ją­ce oraz za­bie­gi me­dy­cy­ny es­te­tycz­nej wy­ko­ny­wa­ne za po­mo­cą wy­so­kiej kla­sy urzą­dzeń, przez do­świad­czo­nych spe­cja­li­stów, po­zwo­lą Ci cie­szyć się wiecz­ną mło­do­ścią. Na­sze za­bie­gi ce­chu­je przede wszyst­kim bez­pie­czeń­stwo, przez co mo­żesz mieć pew­ność, że przy­nio­są ocze­ki­wa­ny przez Cie­bie sku­tek.

POMYSŁ NA DOSKONAŁY PREZENT DLA BLISKIEJ OSOBY!

W Olim­pia Day Spa znaj­dziesz rów­nież in­spi­ra­cję na nie­ba­nal­ny pre­zent dla bli­skich, zna­jo­mych, al­bo part­ne­rów bi­zne­so­wych lub pra­cow­ni­ków. Sze­ro­ka ofer­ta usług oraz do­god­ne ter­mi­ny re­ali­za­cji, po­zwo­lą Ob­da­ro­wa­ne­mu cie­szyć się eks­klu­zyw­ny­mi za­bie­ga­mi, któ­re spro­sta­ją ocze­ki­wa­niom na­wet naj­bar­dziej wy­ma­ga­ją­cych.

Tel. 534 144 140

Po­mo­gli­śmy już wie­lu oso­bom. Oto wy­bra­ne opi­nie na­szych klien­tów:

„Miej­sce, w któ­rym każ­dy czu­je się tak, jak­by zo­sta­ło stwo­rzo­ne i otwar­te spe­cjal­nie dla nie­go 🙂  Poz­dra­wiam i dzię­ku­ję za prze­mi­ły wie­czór w SPA!”
Agata

„Olim­pia Day SPA to dla mnie miej­sce, w któ­rym mo­gę się po­czuć wy­jąt­ko­wo roz­piesz­czo­na, za­dba­na, zre­lak­so­wa­na, szczę­śli­wa – po pro­stu BOSKO jak na Olim­pię przy­sta­ło 🙂 U Was ko­bie­ta ma szan­sę do­świad­czyć te­go, że w tej chwi­li to Ona jest tą naj­waż­niej­szą oso­ba o któ­rą się te­raz dba i roz­wią­zu­je jej pro­ble­my. Ma­ło jest ta­kich chwil w ży­ciu zwy­czaj­nej za­bie­ga­nej ko­bie­ty, więc po­byt u Was to miód na ser­ce, du­szę i cia­ło dla każ­dej z nas!

Iwona

„Bar­dzo przy­jem­ne miej­sce, spo­koj­ne… moż­na się wy­ci­szyć, zła­pać od­dech po stre­su­ją­cej pra­cy… Po­le­cam!”

Andrzej

Więcej opinii znajdziesz tutaj:
Olim­pia Day SPA to miej­sce, gdzie mo­żesz spę­dzić wy­jąt­ko­we chwi­le w nie­po­wta­rzal­nej at­mos­fe­rze, oto­cze­niu zmy­sło­wych za­pa­chów i spo­koj­nej mu­zy­ki. Odwiedź na­sze SPA!