Dietetyka

  Dietetyka

Porady dietetyka. Przepis na lepsze życie.

Die­ta zwy­kle ko­ja­rzy się z wy­rze­cze­niem, z utra­tą cze­goś do­bre­go.

Czy rze­czy­wi­ście tak mu­si być?
Czy zdro­wa die­ta ozna­cza re­zy­gna­cję z przy­jem­no­ści je­dze­nia?

Umów się na spo­tka­nie z die­te­ty­kiem, a do­wiesz się jak spra­wić, aby to co jesz nie tyl­ko by­ło zdro­we, ale i smacz­ne.

Kiedy warto udać się do poradni dietetycznej?

 • Je­że­li chcesz po­znać se­kre­ty od­chu­dza­nia bez efek­tu jo­jo.
 • W cza­sie ak­tyw­no­ści spor­to­wej.
 • W trak­cie le­cze­nia cho­rób (np. die­­ta cu­­krzy­­co­­wa, wą­­tro­­bo­­wa, ale­r­gie po­­ka­r­mo­­we, cho­­ro­­by ne­­rek, nad­ci­­śnie­­nie tę­t­ni­­cze, oste­­o­po­­ro­­za, hi­­pe­r­li­­pi­­de­­mi­­na, cho­­ro­­by ukła­­du krą­­że­­nia, cho­­ro­­by no­­wo­­two­­ro­­we, dna mo­cza­no­wa, hi­per­u­ry­ke­mia).
 • W pro­fi­lak­ty­ce scho­rzeń.
 • Je­że­li za­mie­rzasz przy­go­to­wać się do zaj­ścia w cią­żę, w trak­cie cią­ży i ja­ko mło­da ma­ma.
 • Je­że­li  chcesz za­dbać o swój or­ga­nizm i zdro­we ży­wie­nie ca­łej ro­dzi­ny.
 • Je­że­li pra­gniesz po­pra­wić swo­je sa­mo­po­czu­cie.
 • W ce­lu de­tok­sy­ka­cji or­ga­ni­zmu.

Co zyskasz dzięki poradom dietetyka?

 • Po­znasz za­sa­dy zdro­we­go i smacz­ne­go od­ży­wia­nia.
 • Do­wiesz się jak pla­no­wać swo­je po­sił­ki, aby nie mieć nie­do­bo­rów skład­ni­ków od­żyw­czych.
 • Nau­czysz się uroz­ma­icać die­tę.
 • Otrzy­masz wie­dzę na te­mat od­ży­wia­nia w przy­pad­ku cho­rób.
 • Nau­czysz się tak jeść, aby nie czuć sta­le gło­du.
 • Wpro­wa­dzisz pra­wi­dło­we na­wy­ki ży­wie­nio­we do die­ty ca­łej ro­dzi­ny.
 • Bę­dziesz pro­wa­dzić zdro­wy styl ży­cia.
 • Otrzy­masz du­żą daw­kę mo­ty­wa­cji do zmia­ny swe­go ży­cia na lep­sze.

Jak wygląda pierwsza wizyta u dietetyka?

 

Przy­go­to­wa­nie do wi­zy­ty.

Do wi­zy­ty naj­le­piej się przy­go­to­wać. Do te­go przy­dat­ny bę­dzie tzw. dzien­ni­czek ży­wie­nio­wy (mo­żesz go po­brać tutaj), któ­ry po­ka­że die­te­ty­ko­wi, ja­kie są Two­je na­wy­ki ży­wie­nio­we.

W dzien­nicz­ku ży­wie­nio­wym na­le­ży za­pi­sać do­kład­nie, ja­kie po­tra­wy i na­po­je by­ły spo­ży­wa­ne w da­nym dniu, w ja­kiej ilo­ści i o któ­rej go­dzi­nie. Na­le­ży za­pi­sy­wać wszyst­ko, na­wet naj­mniej­szy spo­ży­ty kęs. Nie martw się za­pi­sa­ny­mi war­to­ścia­mi. Świa­do­mość te­go co jesz, w ja­kiej ilo­ści i o któ­rej go­dzi­nie jest już pierw­szym kro­kiem do lep­sze­go ży­cia.

Przy­go­tuj wy­ni­ki ostat­nich ba­dań (krew, mocz), je­że­li ta­kie masz, nie star­sze niż 6 mie­się­cy.

 

Spot­ka­nie.

Spot­ka­nie to zwy­kle roz­mo­wa, któ­ra tr­wa oko­ło go­dzi­ny, pod­czas któ­rej die­te­tyk po­zna­je Two­je na­wy­ki ży­wie­nio­we i prze­ka­zu­je wie­dzę na te­mat za­sad ży­wie­nia od­po­wied­nich do Two­ich po­trzeb.

 

Po­mia­ry.

Pod­czas spo­tka­nia są do­ko­ny­wa­ne po­mia­ry ta­kie jak mie­rze­nie i wa­że­nie. Jest prze­pro­wa­dza­na ana­li­za skła­du cia­ła i usta­la­na war­tość BMI, okre­śla­ją­ca pra­wi­dło­wą ma­sę cia­ła.

 

In­dy­wi­du­al­ny pro­gram ży­wie­nio­wy.

Pod­czas spo­tka­nia otrzy­masz swój in­dy­wi­du­al­ny pro­gram ży­wie­nio­wy.

Oprócz die­ty z go­dzi­na­mi , roz­mia­ra­mi po­sił­ków otrzy­masz rów­nież wie­le prak­tycz­nych rad, np. na te­mat spraw­dzo­nych me­tod na po­zby­cie się ce­lu­li­tu al­bo na unik­nię­cie efek­tu jo­jo.

Pro­gram  ży­wie­nia bę­dzie pre­cy­zyj­nie do­bra­ny do Two­je­go sty­lu ży­cia , sta­nu zdro­wia i moż­li­wo­ści fi­nan­so­wych.

 

Py­ta­nia.

W każ­dej chwi­li mo­żesz za­dać die­te­ty­ko­wi py­ta­nia, któ­re po­ja­wią się pod­czas roz­mo­wy.

Pod­czas ko­­le­j­nych wi­­zy­­ty sku­pi­my się głów­nie na od­czu­ciach i efek­tach osią­gnię­tych dzię­ki za­sto­so­wa­nej die­cie. Do­ko­ny­wa­ne  bę­dą po­­mia­­ry ma­sy cia­­ła i ana­­li­­za po­­stę­­pów dzia­ła­nia. Otrzy­masz rów­nież no­wy plan ży­wie­nio­wy i prze­pi­sy na pro­ste, smacz­ne i zdro­we do­mo­we po­sił­ki.

Ko­niec z wiecz­nym po­czu­ciem gło­du!
Dzię­ki do­brze skom­po­no­wa­nej die­cie po­czu­jesz się lek­ko i zdro­wo, a Two­je ży­cie sta­nie się lep­sze!
Je­że­li chcesz po­znać prze­pis na lep­sze ży­cie, umów się z na­szym die­te­ty­kiem!

CENNIK:

 • Pier­w­sza wi­­zy­­ta – 100 zł
 • Dru­­ga wi­­zy­­ta z in­­dy­­wi­­du­­a­l­nym ja­­dło­­spi­­sem – 140 zł
 • Wi­­zy­­ta ko­n­tro­­l­na z po­­mia­­ra­­mi – 50 zł

Tel. 534 144 140