Hyalu-ProCollagen Treatment

Co to jest?

Hyalu-ProCollagen Tretment firmy Thalgo: Luksusowy zabieg odmładzająco-liftingujący, który wygładza i wypełnia zmarszczki.

To kom­plek­so­wa, od­mła­dza­ją­ca pie­lę­gna­cja po­łą­czo­na z ma­sa­żem twa­rzy, szyi i de­kol­tu. No­wo­cze­sna for­mu­ła pre­pa­ra­tów ko­sme­tycz­nych za­sto­so­wa­nych w za­bie­gu za­pew­nia sku­tecz­ną wal­kę ze zmarszcz­ka­mi, utra­tą ela­stycz­no­ści, prze­su­sze­niem skó­ry, któ­re są re­zul­ta­tem ma­le­ją­cej z wie­kiem ilo­ści kwa­su hia­lu­ro­no­we­go w skó­rze. Innowacyjny i niezwykle skuteczny zabieg.

Jak działa?

Kwas hia­lu­ro­no­wy wni­ka do głę­bo­kich warstw skó­ry, dzię­ki cze­mu za­pew­nia in­ten­syw­ne na­wil­że­nie i re­ge­ne­ra­cję. Skó­ra odzy­sku­je na­tu­ral­ny, mło­dy wy­gląd.

Czas trwania: 60 min.

Cena: 380 zł

Tel. 534 144 140