Retinol Treatment

Co to jest?

Retinol Treatment. Kom­plet­na te­ra­pia an­ti­-a­ging twa­rzy, szyi i de­kol­tu. Wy­ko­rzy­stu­je re­ti­nol – czy­stą wi­ta­mi­nę A, jed­ną z naj­sku­tecz­niej­szych skład­ni­ków sto­so­wa­nych w od­mła­dza­niu skó­ry, oraz wi­ta­mi­nę C i kok­tajl an­ty­ok­sy­dan­tów, dzia­ła­ją­cych roz­ja­śnia­ją­co, an­ty­ok­sy­da­cyj­nie i re­ge­ne­ru­ją­co.

Jak działa?

  • Wy­gła­dze­nie, roz­ja­śnie­nie plam pig­men­ta­cyj­nych i re­duk­cja nie­do­sko­na­ło­ści skó­ry
  • Re­gu­la­cja pro­ce­sów ro­go­wa­ce­nia na­skór­ka
  • Od­bu­do­wa włó­kien ko­la­ge­nu i ela­sty­ny oraz sty­mu­la­cja od­no­wy ko­mó­rek skó­ry
  • Za­gęsz­cze­nie i po­pra­wa na­pię­cia skó­ry
  • Wzrost po­zio­mu na­wil­że­nia
  • Och­ro­na przed fo­to­-usz­ko­dze­nia­mi i zwięk­sze­nie na­tu­ral­nej ba­rie­ry ochron­nej skó­ry, dzię­ki te­mu przy­wró­ce­nie pra­wi­dło­we­go po­zio­mu wi­ta­mi­ny A.

W efek­cie skó­ra sta­je się wi­docz­nie od­mło­dzo­na, roz­świe­tlo­na, jed­no­li­ta, jędr­na i na­pię­ta, a zmarszcz­ki mniej wi­docz­ne.

Ak­tyw­ne skład­ni­ki:

  • Re­ti­nol 2% wy­stę­pu­je w po­sta­ci sta­bil­ne­go kom­plek­su po­li­me­ro­we­go Ma­trix, wy­ka­zu­je zwięk­szo­ną pe­ne­tra­cję w głąb skó­ry.
  • Wi­ta­mi­na C 8%w sta­bil­nej, le­wo­skręt­nej po­sta­ci, dzia­ła sil­nie an­ty­ok­sy­da­cyj­nie i roz­świe­tla­ją­co.
  • An­ty­ok­sy­dan­ty 30%wy­ka­zu­ją wy­jąt­ko­wo sku­tecz­ne dzia­ła­nie od­mła­dza­ją­ce i chro­nią skó­rę przed szko­dli­wy­mi re­ak­cja­mi utle­nia­nia

Czas trwania: 45 min.

Cena:  280 zł

Tel. 534 144 140