Makijaż permanentny

Zawsze perfekcyjny wygląd

Po­przez od­po­wied­nio do­bra­ny, pro­fe­sjo­nal­ny ma­ki­jaż per­ma­nent­ny nie mu­sisz mar­twić się o swój wy­gląd za­rów­no w cią­gu dnia, jak i no­cy. Dzię­ki pro­fe­sjo­nal­ne­mu ma­ki­ja­żo­wi per­ma­nent­ne­mu nie tyl­ko za­osz­czę­dzisz czas, któ­ry po­świę­casz co­dzien­nie na sa­mo­dziel­ne wy­ko­na­nie ma­ki­ja­żu, ale rów­nież za­pew­nisz so­bie pięk­ny wy­gląd np. na ba­se­nie lub za­raz po prze­bu­dze­niu w łóż­ku.

Barbara Stępień

– pre­kur­sor­ka w ma­ki­ja­żu per­ma­nent­nym na Ślą­sku. Li­nergistka Long Ti­me Li­ner od 1998 ro­ku. Uczen­ni­ca p. Mag­da­le­ny Bo­gu­lak (Sa­lon Shar­ley w War­sza­wie). Lau­re­at­ka II miej­sca Pol­skich Mi­strzostw Ma­ki­ja­żu Per­ma­nent­ne­go z 1999 r. Od 2010 ro­ku ty­tuł Eli­tar­ne­go Li­nergisty Long Ti­me Li­ner zdo­by­te­go w Mo­na­chium.

Makijaż permanentny brwi – perfekcyjny i naturalny kształt brwi

Czy wiesz, że do­sko­na­ła li­nia brwi jest nie­mal nie­moż­li­wa i więk­szość Ko­biet na­rze­ka, że ich brwi są za krót­kie, nie­rów­ne, zbyt rzad­kie, al­bo za ma­łe? Te­raz moż­na to zmie­nić! Ma­ki­jaż per­ma­nent­ny brwi tr­wa­le, odzy­skasz na­tu­ral­ny kształt z pięk­nym łu­kiem brwio­wym pod­kre­śla­ją­cym Two­je oczy i uro­dę. Tr­wa­ły ma­ki­jaż brwi moż­na wy­ko­nać dwo­ma me­to­da­mi: wło­sko­wą i cie­nio­wa­nia. Zy­skasz tr­wa­ły i per­fek­cyj­ny efekt, oraz do­sko­na­ły wy­gląd w każ­dej sy­tu­acji.

Ce­na 1050 zł

Cena promocyjna 900 zł

Makijaż permanentny oczu – idealny sposób na piękne podkreślenie spojrzenia

Wy­obraź so­bie kred­kę do oczu, któ­ra nie roz­ma­zu­je się na­wet po ak­tyw­nych ćwi­cze­niach fi­-zycz­nych, pły­wa­niu lub co­dzien­nych czyn­no­ściach.
Wraz z Lon­g-Ti­me­-Li­ner Con­tu­re Ma­ke­-up Two­je rzę­sy bę­dą się wy­da­wać grub­sze, a oczy bar­dziej pod­kre­ślo­ne dzię­ki ide­al­nej, na­tu­ral­nie wy­glą­da­ją­cej kre­sce na gór­nej i dol­nej li­nii rzęs. Ma­ki­jaż per­ma­nent­ny oczu Con­tu­re Ma­ke­-up to ide­al­ne roz­wią­za­nie dla osób no­szą­-cych szkła kon­tak­to­we, z pro­ble­ma­mi ze wzro­kiem lub chcą­cych po pro­stu za­osz­czę­dzić czas.

Gór­ne kre­ski: 650 zł

Cena promocyjna 600 zł

Dol­ne kre­ski: 500 zł

Cena promocyjna 450 zł

Makijaż permanentny ust – perfekcyjne i zmysłowe usta

Ma­rzysz o pięk­nych i zmy­sło­wych ustach, któ­re bę­dą przy­cią­ga­ły wzrok męż­czyzn, a u in­nych ko­biet wzbu­dzą za­zdro­sne spoj­rze­nie? Po­mo­że Ci w tym Li­ner­gist­ka w Olim­pia Day SPA, któ­ra do­bie­rze ko­lor z sze­ro­kiej pa­le­ty od na­tu­ral­nych barw po naj­mod­niej­sze od­cie­nie. Na­stęp­nie sto­su­jąc Lon­g-Ti­me­-Li­ner Con­tu­re Ma­ke­-up wy­ry­su­je ide­al­ny kon­tur ust, któ­ry zli­kwi­du­je asy­me­trię, sko­ry­gu­je kształt, po­mniej­szy lub po­więk­szy usta. Wy­peł­nie­nie ko­lorem dzię­ki na­szej wspa­nia­łej tech­ni­ce Ful­l-Li­p-Sha­ding po­zwo­li za­ka­mu­flo­wać nie­rów­no­ści w pig­men­ta­cji. Wy­ko­naj ma­ki­jaż per­ma­nent­ny ust i zy­skaj per­fek­cyj­ny wy­gląd. Za­po­mnisz o cią­głym po­pra­wia­niu ma­ki­ja­żu, po­nie­waż od te­raz li­nia ust bę­dzie rów­na, a ko­lor ide­al­ny. Już ni­gdy nie bę­dziesz mu­sia­ła ko­rzy­stać z po­ma­dek i kon­tu­ró­wek – na­wet po je­dze­niu, ćwi­cze­niach lub po­ca­łun­kach!

Ce­na: 1250 zł

Cena promocyjna 1000 zł

W cenę makijażu permanentnego wliczony jest zabieg uzupełniający – dopigmentowanie , eykonywane po upływie miesiąca od wizyty.

In­sty­tut Olim­pia Day Spa ofe­ru­je wszyst­kim Pa­niom bez­płat­ną wi­zu­ali­za­cję ma­ki­ja­żu per­ma­nent­ne­go. To ide­al­na pro­po­zy­cja dla każ­dej ko­bie­ty, któ­ra pla­nu­je wy­ko­na­nie ma­ki­ja­żu per­ma­nent­ne­go. Dzię­ki wstęp­ne­mu ry­sun­ko­wi ma­ki­ja­żu mo­żesz prze­ko­nać się jak bę­dziesz w nim wy­glą­dać i jak bę­dziesz się w nim czuć. Zo­ba­czysz ja­ki kształt po­win­ny mieć Two­je usta. Prze­ko­nasz się jak wie­le uro­ku do­da twa­rzy re­gu­lar­na li­nia brwi oraz ja­ką głę­bie zy­ska Two­je spoj­rze­nie dzię­ki kre­skom gór­ny­mi dol­nym oczu. Je­śli wa­hasz się i trud­no pod­jąć Ci de­cy­zję, umów się na bez­płat­ną wi­zu­ali­za­cję. Od­po­wie­my na Two­je py­ta­nia i po­ka­że­my jak pod­kre­ślić na­tu­ral­ne pięk­no.

Tel. 534 144 140