Rytuał Mocnej Mięty

Co to jest?

Świe­ży, moc­ny i pi­kant­ny za­pach men­tolu dzia­ła orzeź­wia­ją­co i ma ma­gicz­ne wła­ści­wo­ści sty­mu­lu­ją­ce.

Prze­bieg ce­re­mo­nii:

  • ORZEŹWIAJĄCY PEELING CIAŁA
    Pe­eling na ba­zie na­tu­ral­nej so­li mor­skiej z do­dat­kiem olej­ków ete­rycz­nych. De­li­kat­ne na­tar­cie skó­ry so­lą i pod­da­nie jej od­dzia­ły­wa­niu z cie­płą pa­rą po­pra­wi mi­kro­krą­że­nie oraz do­kład­nie oczy­ści skó­rę czy­niąc ją gład­ką i na­pię­tą.
  • CEREMONIA ZAPACHOWA
    Po­la­nie ka­mie­ni wo­dą zmie­sza­ną z mię­to­wym olej­kiem ete­rycz­nym. W trak­cie se­an­su w sau­nie po­da­wa­na jest wo­da z lo­dem i mię­tą oraz de­gu­sta­cja mię­tów­ka­mi. Istot­ne jest głę­bo­kie od­dy­cha­nie, umoż­li­wia­ją­ce peł­ne do­tle­nie­nie or­ga­ni­zmu. Po upły­wie za­le­ca­ne­go cza­su pro­po­nu­je­my zim­ny prysz­nic i kil­ku­mi­nu­to­wy od­po­czy­nek na wy­god­nych le­żan­kach przy re­lak­su­ją­cej mu­zy­ce i fi­li­żan­ce orzeź­wia­ją­cej her­ba­ty.
  • OLEJOWANIE
    Na za­koń­cze­nie to­ni­zu­ją­ce oraz po­zwa­la­ją­ce za­cho­wać na­wil­że­nie skó­ry, na­cie­ra­nie olej­kiem mig­da­ło­wym.

Aby za­pew­nić skó­rze pie­lę­gna­cje na naj­wyż­szym po­zio­mie za­chę­ca­my do roz­sze­rze­nia ry­tu­ału o za­bieg pie­lę­gna­cyj­ny na cia­ło z ma­ską od­żyw­czą i ma­sa­żem re­lak­sa­cyj­nym.

Czas trwania: 90 min.

Cena: 120 zł

Tel. 534 144 140