Rytuał Piwny

Co to jest?

Smak zim­ne­go pi­wa po­łą­czo­ny ze świe­żym za­pa­chem men­to­lu dzia­ła orzeź­wia­ją­co, udraż­nia­jąc ka­na­ły no­so­we i za­to­ki. Eu­ka­lip­tu­so­wa woń mie­sza­jąc się z ko­ją­cy­mi wła­ści­wo­ścia­mi mię­ty wpły­wa oczysz­cza­ją­co i an­ty­sep­tycz­nie na gór­ne dro­gi od­de­cho­we.

Prze­bieg ce­re­mo­nii:

  • ORZEŹWIAJĄCY PEELING CIAŁA
    Pe­eling na ba­zie na­tu­ral­nej so­li mor­skiej z do­dat­kiem olej­ków ete­rycz­nych. De­li­kat­ne na­tar­cie skó­ry so­lą i pod­da­nie jej od­dzia­ły­wa­niu z cie­płą pa­rą po­pra­wi mi­kro­krą­że­nie oraz do­kład­nie oczy­ści skó­rę czy­niąc ją gład­ką i na­pię­tą.
  • CEREMONIA ZAPACHOWA
    Po­la­nie ka­mie­ni wo­dą zmie­sza­ną z eu­ka­lip­tu­so­wym olej­kiem ete­rycz­nym. W trak­cie se­an­su w sau­nie de­gu­sta­cja zim­nym pi­wem. Po upły­wie za­le­ca­ne­go cza­su pro­po­nu­je­my zim­ny prysz­nic i kil­ku­mi­nu­to­wy od­po­czy­nek na wy­god­nych le­żan­kach przy re­lak­su­ją­cej mu­zy­ce.
  • OLEJOWANIE
    Na za­koń­cze­nie to­ni­zu­ją­ce oraz po­zwa­la­ją­ce za­cho­wać na­wil­że­nie skó­ry, na­cie­ra­nie olej­kiem mig­da­ło­wym.

Aby za­pew­nić skó­rze pie­lę­gna­cje na naj­wyż­szym po­zio­mie za­chę­ca­my do roz­sze­rze­nia ry­tu­ału o za­bieg pie­lę­gna­cyj­ny na cia­ło z ma­ską od­żyw­czą i ma­sa­żem re­lak­sa­cyj­nym.

Czas trwania: 90 min.

Cena: 120 zł

Tel. 534 144 140