Sensual Partial Body Massage

Co to jest?

Odprężający masaż gorącym olejkiem plecy – kark.

Ży­cie na­rzu­ca nam czę­sto zbyt szyb­kie tem­po, kosz­tem zdro­wia i cza­su na re­ge­ne­ra­cję sił. Po­zwól so­bie na chwi­lę re­lak­su i za­po­mnij o pro­ble­mach dnia co­dzien­ne­go. Odprężający masaż po­mo­że Ci przy­wró­cić, tak waż­ną dla do­bre­go sa­mo­po­czu­cia, rów­no­wa­gę cia­ła i umy­słu. Płyn­ne, ryt­micz­ne ru­chy, sku­tecz­nie uwol­nią Cię od na­gro­ma­dzo­nych na­pięć, zwią­za­nych ze stre­sem, we­wnętrz­nym nie­po­ko­jem i zmę­cze­niem. Do­bro­czyn­ną moc do­ty­ku spo­tę­gu­je, uno­szą­cy się w po­wie­trzu za­pach aro­ma­tycz­nych olej­ków oraz ko­ją­ca zmy­sły mu­zy­ka, po­zwa­la­jąc Ci w peł­ni wy­ci­szyć się i od­prę­żyć.

Jak działa?

Działa wyciszająco i relaksująco na całe ciało, niwelując odczucie i efekty stresu.

Likwiduje napięcie mięśni, wpływa na układ krążenia, przywracając prawidłowy rytm serca.

Pomaga w walce z bezsennością i poczuciem ogólnego zmęczenia i wycieńczenia.

Odpowiednia kompozycja olejków aromaterapeutycznych przywraca równowagę życiową, pobudza siły witalne i energię do walki z codziennymi przeciwnościami.

Czas trwania: 40 min.

Cena: 100 zł

Tel. 534 144 140