Relaksacyjny masaż całego ciała – Tribal Body dla Dwojga

Co to jest?

Masaż orientalny pałeczkami baobabu, za­in­spi­ro­wa­ny został si­łą fal oce­anu pa­cy­ficz­ne­go i pro­wa­dzi do praw­dzi­we­go uwol­nie­nia. Je­go tech­ni­ki od­wo­łu­ją sie do ener­gii czte­rech ele­men­tów (po­wie­trza, zie­mi, wo­dy i ognia) i two­rzą po­łą­cze­nie z ener­gią uni­wer­sal­ną. Dzię­ki tej tech­ni­ce ma­sa­żu, rę­ce ko­sme­tycz­ki sta­ją się praw­dzi­wy­mi wek­to­ra­mi wpro­wa­dza­ją­cy­mi w do­bre sa­mo­po­czu­cie. Ma­saż wy­ko­ny­wa­ny jest przy cha­rak­te­ry­stycz­nej, et­nicz­nej mu­zy­ce.

Jak działa?

Działa głęboko odprężająco. Rozluźnia przemęczone i spięte mięśnie.

Ma korzystny wpływ na układ krążenia. Służy do walki ze złym samopoczuciem, bólami głowy i mięśni.

Pomaga w modelowaniu sylwetki, przez co może być też wykorzystywany jako element walki z cellulitem.

Działa uspokajająco na układ nerwowy, przywracając poczucie pozytywnej energii wewnętrznej i lekkości.

CENNIK:

30 minut 60 minut 90 minut 120 minut
x 400 zł 520 zł 640 zł

Tel. 534 144 140