Wieczór panieński

Po­byt w SPA to świet­ny po­mysł na wie­czór pa­nień­ski w gro­nie przy­ja­ció­łek i ide­al­ny pre­zent dla przy­szłej Pan­ny Mło­dej. Na wyjątkową imprezę gro­no na­szych spe­cja­li­stów po­zo­sta­nie te­go wie­czo­ru wy­łącz­nie do dys­po­zy­cji uczestników spotkania, aby w pełni zad­bać o kom­fort i świetną zabawę podczas zabiegów upiększających i relaksujących.

Wyjątkowy nastrój dopełni klimatyczna mu­zyka, lamp­ka szam­pa­na i bla­sk świec.

Prezent: Dla przy­szłej Pan­ny mło­dej, dla re­ge­ne­racji si­ły po ty­go­dniach obo­wiąz­ków zwią­za­nych z or­ga­ni­za­cją ślu­bu, przygotujemy nie­spo­dzian­kę upiększającą.

Je­śli uczestniczki za­pla­no­wały wy­pad na mia­sto mo­że­my przy­go­to­wać Pa­nie od stro­ny wi­za­żu i sty­li­za­cji wy­ko­nu­jąc sza­ło­we ma­ki­ja­że wie­czo­ro­we.

Po­le­ca­my je­den z trzech pa­kie­tów. Mo­że­my rów­nież przy­go­to­wać dla Cie­bie in­dy­wi­du­al­ną ofer­tę.

Przykładowe pakiety SPA na wieczór panieński:

Wieczór Panieński Pakiet Standard

 • stre­fa Olimpia Day SPA na wy­łącz­ność uczest­ni­ków  – ide­al­ne miej­sce do prze­pro­wa­dze­nia „pa­nień­skich za­ba­w”
 • lampka szampana na przywitanie
 • masaż relaksacyjny pleców lub refleksologia stóp
 • dla każ­dej Pa­ni szla­frok, pe­niu­ar, kap­cie

Ce­na: 3h/300zł + 85zł/os

Wieczór Panieński Pakiet Komfort

 • stre­fa Olimpia Day SPA na wy­łącz­ność uczest­ni­ków  – ide­al­ne miej­sce do prze­pro­wa­dze­nia „pa­nień­skich za­ba­w”
 • lampka szampana na przywitanie
 • masaż relaksacyjny całego ciała na aromateraputycznych olejkach lub masaż wygładzający twarzy
 • dla każ­dej Pa­ni szla­frok, pe­niu­ar, kap­cie

Ce­na: 3h/250zł + 140zł/os

Wieczór Panieński Pakiet Exclusive

 • stre­fa Olimpia Day SPA na wy­łącz­ność uczest­ni­ków  – ide­al­ne miej­sce do prze­pro­wa­dze­nia „pa­nień­skich za­ba­w”
 • lampka szampana na przywitanie
 • masaż relaksacyjny całego ciała z refleksologią stóp lub zabieg pielęgnacyjny na twarz z maseczką, dobrany do potrzeb skóry
 • dla każ­dej Pa­ni szla­frok, pe­niu­ar, kap­cie

Ce­na: 3h/200zł + 180 zł/os

Tel. 534 144 140