Zabiegi podologiczne

Po­sia­da­nie pięk­nych, zdro­wych stóp jest nie­jed­no­krot­nie wy­zwa­niem dla ko­biet ale i męż­czyzn.

Cho­dzi tu­taj nie tyl­ko o wa­lo­ry es­te­tycz­ne zwią­za­ne z pięk­nie pre­zen­tu­ją­cy­mi się sto­pa­mi, ale przede wszyst­kim o kwe­stie zdro­wot­ne, dzię­ki któ­rym każ­dy dzień, każ­dy krok sta­wia­ny w tym dniu sta­nie się zwy­kłą czyn­no­ścią, wy­ko­ny­wa­ną bez bó­lu i cier­pie­nia.

Dla­te­go tak waż­ne, aby nie igno­ro­wać sy­gna­łów wska­zu­ją­cych na pro­ces cho­ro­bo­wy stóp, dzię­ki cze­mu moż­na zre­du­ko­wać lub usu­nąć w ca­ło­ści wie­le do­le­gli­wo­ści to­wa­rzy­szą­cych tym cho­ro­bom.

W ra­mach ga­bi­ne­tu po­do­lo­gicz­ne­go ofe­ru­je­my sze­reg za­bie­gów pie­lę­gna­cyj­ny stóp, a tak­że dia­gno­sty­kę i le­cze­nie zmian i pro­ce­sów cho­ro­bo­wych, dzię­ki któ­rym od­czu­jesz na­tych­mia­sto­wą ulgę w do­le­gli­wo­ściach bó­lo­wych i nie tyl­ko.

Kiedy warto udać się do gabinetu podologicznego?

 • Je­że­li cier­pisz na do­le­gli­wo­ści zwią­za­ne z pa­znok­ciami, np. wra­sta­ją­ce, wkrę­ca­ją­ce się pa­znok­cie, gru­be pa­znok­cie, kr­wia­ki podpa­znok­ciowe, de­for­ma­cje pa­znok­ci.
 • Je­że­li cho­ru­jesz na grzy­bi­cę stóp lub pa­znok­ci.
 • Je­że­li do­ku­cza Ci tzw. „sto­pa cu­krzy­co­wa”, zwią­za­na ze zmia­na­mi za­cho­dzą­cy­mi w or­ga­ni­zmie w związ­ku z cho­ro­bą – cu­krzy­cą.
 • Je­że­li po­sia­dasz ra­ny na sto­pach, szcze­gól­nie trud­no go­ją­ce się.
 • Je­że­li do­ku­cza­ją Ci pę­ka­ją­ce pię­ty lub od­czu­wasz su­chość skó­ry stóp.
 • Je­że­li do­skwie­ra­ją Ci od­ci­ski, mo­dze­le, hal­luk­sy, bro­daw­ki lub ku­rzajk.i in­ne.
 • W przy­pad­ku de­for­ma­cji pal­ców lub stóp.
 • Je­że­li masz pro­blem z nadmier­na po­tli­wo­ścią stóp.
 • Je­że­li chcesz zde­zyn­fe­ko­wać swo­je obu­wie lub do­brać spe­cja­li­stycz­ne wkład­ki do bu­tów.
 • Je­że­li po pro­stu chcesz za­dbać o swo­je sto­py i cie­szyć się ich pięk­nem.

Co możesz zyskać dzięki zabiegom w gabinecie podologicznym?

 • Po­pra­wisz wy­gląd stóp.
 • Do­ko­nasz prze­glą­du stóp pod ką­tem zmian cho­ro­bo­wych.
 • Usu­niesz lub zre­du­ku­jesz zmia­ny cho­ro­bo­we.
 • Zm­niej­szysz in­ten­syw­ność lub po­zbę­dziesz się bó­lu zwią­za­ne­go ze zmia­na­mi cho­ro­bo­wy­mi stóp.
 • Po­pra­wisz kom­fort cho­dze­nia.
 • Zad­basz o swo­je sto­py i bę­dziesz cie­szyć się ich pięk­nem.
 • Zdo­bę­dziesz spe­cja­li­stycz­ną wie­dzę na te­mat pro­fi­lak­ty­ki i co­dzien­nej pie­lę­gna­cji stóp.
 • Na­bie­rzesz od­wa­gi  do po­ka­zy­wa­nia stóp, wresz­cie za­czniesz ubie­rać obu­wie od­sła­nia­ją­ce sto­py.
 • Zad­basz o hi­gie­nę swo­je­go obu­wia i do­bie­rzesz od­po­wied­nie w two­im przy­pad­ku wkład­ki.
 • Po­pra­wisz wy­gląd stóp po prze­by­tych cho­ro­bach np. cho­ro­bie no­wo­two­ro­wej i za­sto­so­wa­nej w pro­ce­sie le­cze­nia che­mio­te­ra­pii.

W Ga­bi­ne­cie po­do­lo­gicz­nym Olim­pia Day Spa ko­rzy­sta­my z wy­so­kiej kla­sy spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu, dzię­ki cze­mu każ­dy za­bieg prze­bie­ga w wa­run­kach peł­nej hi­gie­ny i ste­ryl­no­ści.

Twoje stopy są u nas bezpieczne!

 

Spe­cja­li­zu­je­my się za­rów­no w za­bie­gach wy­ko­ny­wa­nych na sto­pach z za­kre­su ko­sme­to­lo­gii, ale i po­do­lo­gii. Po­sia­da­my dłu­go­let­nią wie­dzę i do­świad­cze­nie w le­cze­niu pro­ce­sów cho­ro­bo­wych.

Dzię­ki po­mo­cy lu­dziom cier­pią­cym na cho­ro­by stóp wie­my, że za­sto­so­wa­ne za­bie­gi są sku­tecz­ne i przy­no­szą ulgę w co­dzien­nych do­le­gli­wo­ściach. Cią­gle po­sze­rza­my wie­dzę na te­mat no­wo­cze­snych me­tod le­cze­nia, z suk­ce­sem wy­ko­rzy­sty­wa­nych w po­do­lo­gii.

 Oto, co na­pi­sa­li o nas klien­ci po wi­zy­cie w ga­bi­ne­cie po­do­lo­gicz­nym:

„Pę­ka­ją­ce i twar­de pięty to mój pro­blem od lat. Do te­go od­ci­ski, na któ­re za­pra­co­wa­łam no­sząc szpil­ki. Pa­trząc na mo­je sto­py chcia­łam z ni­mi zro­bić „po­rzą­de­k”, ale sa­mej cięż­ko się schy­lać i zro­bić to do­brze. Po pierw­szym za­bie­gu po­do­lo­gicz­nym czu­łam się bo­sko, mo­je sto­py odzy­ska­ły gład­kość. Bu­ty jak­by luź­niej­sze a ja lżej­sza, a co naj­lep­sze jesz­cze na kil­ka ty­go­dni mia­łam uczu­cie kom­for­tu. Dzię­ku­ję i do zo­ba­cze­nia!”
Ewa

„Su­per spra­wa! War­to by­ło od­dać sto­py w rę­ce pro­fe­sjo­na­li­stów! Po­le­cam.”
Krzysztof

„Z mo­ją 13-let­nią cór­ką i jej wra­sta­ją­cym pa­znok­ciem, opuch­nię­tym pal­cem ze sta­nem za­pal­nym w po­nie­dzia­łek tra­fi­ły­śmy do  szpi­ta­la z wi­zją za­bie­gu chi­rur­gicz­ne­go. Na szczę­ście na  izbie przy­jęć spo­tka­ły­śmy zna­jo­mą któ­ra po­le­cia­ła nam za­bie­gi po­do­lo­gicz­ne w Olim­pia Day SPA. W pią­tek cór­ka spo­tka­ła się z Pa­nią Mo­ni­ką i le­piej tra­fić nie mo­gła! Pro­blem roz­wią­za­ny. Dzię­ku­je­my bar­dzo!”
Renata

„Od dziec­ka mia­łam spo­ry pro­blem z ku­rzaj­ka­mi. Bar­dzo dzię­ku­ję za pro­fe­sjo­nal­ne po­dej­ście do spra­wy. Dziś ku­rza­jek już nie ma. W ra­zie po­trze­by na pew­no tu wró­cę.”
Ilona

W naszym gabinecie podologicznym możesz wykonać następujące zabiegi:

PEDICURE LECZNICZY
Korekta wrastających paznokci, odciski, modzele, nagniotki, pękające pięty 60 min od 140 zł

 

USUNIĘCIE ODCISKU / ODCISKÓW / MODZELI
Usunięcie odcisku / odcisków / modzeli 30 min 50 – 120 zł
USUNIĘCIE BRODAWKI / BRODAWEK

Usunięcie brodawki / brodawek

30 min

50 – 120 zł

KOREKTA WRASTAJĄCEGO PAZNOKCIA
Podcięcie wrastającej płytki paznokcia, założenie tamponady i preparatu specjalistycznego z opatrunkiem 30 min 80 zł
KLAMRA KORYGUJĄCA WRASTAJĄCY PAZNOKIEĆ
Klamra korygująca wrastający paznokieć   180 zł
REKONSTRUKCJA PŁYTKI PAZNOKCIA
Rekonstrukcja płytki paznokcia   80 – 100 zł

 

ORTOZA
Ortoza   80 -120 zł
OPATRUNEK / TAMPONADA
Opatrunek / tamponada   20 zł

Tel. 534 144 140