Zabiegi podologiczne

Po­sia­da­nie pięk­nych, zdro­wych stóp jest nie­jed­no­krot­nie wy­zwa­niem dla ko­biet ale i męż­czyzn.

Cho­dzi tu­taj nie tyl­ko o wa­lo­ry es­te­tycz­ne zwią­za­ne z pięk­nie pre­zen­tu­ją­cy­mi się sto­pa­mi, ale przede wszyst­kim o kwe­stie zdro­wot­ne, dzię­ki któ­rym każ­dy dzień, każ­dy krok sta­wia­ny w tym dniu sta­nie się zwy­kłą czyn­no­ścią, wy­ko­ny­wa­ną bez bó­lu i cier­pie­nia.

Dla­te­go tak waż­ne, aby nie igno­ro­wać sy­gna­łów wska­zu­ją­cych na pro­ces cho­ro­bo­wy stóp, dzię­ki cze­mu moż­na zre­du­ko­wać lub usu­nąć w ca­ło­ści wie­le do­le­gli­wo­ści to­wa­rzy­szą­cych tym cho­ro­bom.

W ra­mach ga­bi­ne­tu po­do­lo­gicz­ne­go ofe­ru­je­my sze­reg za­bie­gów pie­lę­gna­cyj­ny stóp, a tak­że dia­gno­sty­kę i le­cze­nie zmian i pro­ce­sów cho­ro­bo­wych, dzię­ki któ­rym od­czu­jesz na­tych­mia­sto­wą ulgę w do­le­gli­wo­ściach bó­lo­wych i nie tyl­ko.

Kiedy warto udać się do gabinetu podologicznego?

 • Je­że­li cier­pisz na do­le­gli­wo­ści zwią­za­ne z pa­znok­ciami, np. wra­sta­ją­ce, wkrę­ca­ją­ce się pa­znok­cie, gru­be pa­znok­cie, kr­wia­ki podpa­znok­ciowe, de­for­ma­cje pa­znok­ci.
 • Je­że­li cho­ru­jesz na grzy­bi­cę stóp lub pa­znok­ci.
 • Je­że­li do­ku­cza Ci tzw. „sto­pa cu­krzy­co­wa”, zwią­za­na ze zmia­na­mi za­cho­dzą­cy­mi w or­ga­ni­zmie w związ­ku z cho­ro­bą – cu­krzy­cą.
 • Je­że­li po­sia­dasz ra­ny na sto­pach, szcze­gól­nie trud­no go­ją­ce się.
 • Je­że­li do­ku­cza­ją Ci pę­ka­ją­ce pię­ty lub od­czu­wasz su­chość skó­ry stóp.
 • Je­że­li do­skwie­ra­ją Ci od­ci­ski, mo­dze­le, hal­luk­sy, bro­daw­ki lub ku­rzajk.i in­ne.
 • W przy­pad­ku de­for­ma­cji pal­ców lub stóp.
 • Je­że­li masz pro­blem z nadmier­na po­tli­wo­ścią stóp.
 • Je­że­li chcesz zde­zyn­fe­ko­wać swo­je obu­wie lub do­brać spe­cja­li­stycz­ne wkład­ki do bu­tów.
 • Je­że­li po pro­stu chcesz za­dbać o swo­je sto­py i cie­szyć się ich pięk­nem.

Co możesz zyskać dzięki zabiegom w gabinecie podologicznym?

 • Po­pra­wisz wy­gląd stóp.
 • Do­ko­nasz prze­glą­du stóp pod ką­tem zmian cho­ro­bo­wych.
 • Usu­niesz lub zre­du­ku­jesz zmia­ny cho­ro­bo­we.
 • Zm­niej­szysz in­ten­syw­ność lub po­zbę­dziesz się bó­lu zwią­za­ne­go ze zmia­na­mi cho­ro­bo­wy­mi stóp.
 • Po­pra­wisz kom­fort cho­dze­nia.
 • Zad­basz o swo­je sto­py i bę­dziesz cie­szyć się ich pięk­nem.
 • Zdo­bę­dziesz spe­cja­li­stycz­ną wie­dzę na te­mat pro­fi­lak­ty­ki i co­dzien­nej pie­lę­gna­cji stóp.
 • Na­bie­rzesz od­wa­gi  do po­ka­zy­wa­nia stóp, wresz­cie za­czniesz ubie­rać obu­wie od­sła­nia­ją­ce sto­py.
 • Zad­basz o hi­gie­nę swo­je­go obu­wia i do­bie­rzesz od­po­wied­nie w two­im przy­pad­ku wkład­ki.
 • Po­pra­wisz wy­gląd stóp po prze­by­tych cho­ro­bach np. cho­ro­bie no­wo­two­ro­wej i za­sto­so­wa­nej w pro­ce­sie le­cze­nia che­mio­te­ra­pii.

W Ga­bi­ne­cie po­do­lo­gicz­nym Olim­pia Day Spa ko­rzy­sta­my z wy­so­kiej kla­sy spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu, dzię­ki cze­mu każ­dy za­bieg prze­bie­ga w wa­run­kach peł­nej hi­gie­ny i ste­ryl­no­ści.

Twoje stopy są u nas bezpieczne!

 

Spe­cja­li­zu­je­my się za­rów­no w za­bie­gach wy­ko­ny­wa­nych na sto­pach z za­kre­su ko­sme­to­lo­gii, ale i po­do­lo­gii. Po­sia­da­my dłu­go­let­nią wie­dzę i do­świad­cze­nie w le­cze­niu pro­ce­sów cho­ro­bo­wych.

Dzię­ki po­mo­cy lu­dziom cier­pią­cym na cho­ro­by stóp wie­my, że za­sto­so­wa­ne za­bie­gi są sku­tecz­ne i przy­no­szą ulgę w co­dzien­nych do­le­gli­wo­ściach. Cią­gle po­sze­rza­my wie­dzę na te­mat no­wo­cze­snych me­tod le­cze­nia, z suk­ce­sem wy­ko­rzy­sty­wa­nych w po­do­lo­gii.

 Oto, co na­pi­sa­li o nas klien­ci po wi­zy­cie w ga­bi­ne­cie po­do­lo­gicz­nym:

“Pę­ka­ją­ce i twar­de pięty to mój pro­blem od lat. Do te­go od­ci­ski, na któ­re za­pra­co­wa­łam no­sząc szpil­ki. Pa­trząc na mo­je sto­py chcia­łam z ni­mi zro­bić „po­rzą­de­k”, ale sa­mej cięż­ko się schy­lać i zro­bić to do­brze. Po pierw­szym za­bie­gu po­do­lo­gicz­nym czu­łam się bo­sko, mo­je sto­py odzy­ska­ły gład­kość. Bu­ty jak­by luź­niej­sze a ja lżej­sza, a co naj­lep­sze jesz­cze na kil­ka ty­go­dni mia­łam uczu­cie kom­for­tu. Dzię­ku­ję i do zo­ba­cze­nia!”

Ewa

“Su­per spra­wa! War­to by­ło od­dać sto­py w rę­ce pro­fe­sjo­na­li­stów! Po­le­cam.”

Krzysztof

“Z mo­ją 13-let­nią cór­ką i jej wra­sta­ją­cym pa­znok­ciem, opuch­nię­tym pal­cem ze sta­nem za­pal­nym w po­nie­dzia­łek tra­fi­ły­śmy do  szpi­ta­la z wi­zją za­bie­gu chi­rur­gicz­ne­go. Na szczę­ście na  izbie przy­jęć spo­tka­ły­śmy zna­jo­mą któ­ra po­le­cia­ła nam za­bie­gi po­do­lo­gicz­ne w Olim­pia Day SPA. W pią­tek cór­ka spo­tka­ła się z Pa­nią Mo­ni­ką i le­piej tra­fić nie mo­gła! Pro­blem roz­wią­za­ny. Dzię­ku­je­my bar­dzo!”

Renata

“Od dziec­ka mia­łam spo­ry pro­blem z ku­rzaj­ka­mi. Bar­dzo dzię­ku­ję za pro­fe­sjo­nal­ne po­dej­ście do spra­wy. Dziś ku­rza­jek już nie ma. W ra­zie po­trze­by na pew­no tu wró­cę.”

Ilona

W naszym gabinecie podologicznym możesz wykonać następujące zabiegi:

KONSULTACJE PODOLOGICZNE
KONSULTACJA PODOLOGICZNA
W przypadku gdy na wizycie wykonywany jest zabieg – konsultacja podologiczna jest BEZPŁATNA
50 zł
PROFILAKTYKA PODOLOGICZNA
PODSTAWOWY ZABIEG PODOLOGICZNY
Usunięcie zrogowaceń, obcięcie i oszlifowanie paznokci, wmasowanie preparatu.
120 zł
PODSTAWOWY ZABIEG PODOLOGICZNY Z MALOWANIEM PAZNOKCI 130 zł
PODSTAWOWY ZABIEG PODOLOGICZNY Z TRWAŁYM MALOWANIEM 150 zł
OBCIĘCIE I OSZLIFOWANIE PAZNOKCI ZGRUBIAŁYCH 40 zł
OBCIĘCIE I OSZLIFOWANIE PAZNOKCI ZMIENIONYCH CHOROBOWO 60 zł
TERAPIE SKÓRY
USUWANIE NADMIERNYCH ZROGOWACEŃ 40 zł
USUWANIE MODZELI 40 zł
PĘKAJĄCE PIĘTY
ze specjalistycznym opatrunkiem
80 zł
USUWANIE ODCISKÓW
ze specjalistycznym opatrunkiem
40 zł
USUWANIE BRODAWEK WIRUSOWYCH
ze specjalistycznym opatrunkiem
40 zł
TERAPIE PAZNOKCI
PODCIĘCIE WRASTAJĄCEGO PAZNOKCIA
ze specjalistycznym opatrunkiem
60 zł
ZAŁOŻENIE KLAMRY ORTONYKSYJNEJ 180 zł
PRZESTAWIENIE KLAMRY ORTONYKSYJNEJ (KONTROLA) 90 zł
OCZYSZCZENIE PAZNOKCIA
Zmienionego chorobowo, pourazowego
60 zł
REKONSTRUKCJA PŁYTKI PAZNOKCIOWEJ
ze specjalistycznym opatrunkiem
60 zł
POMOCNICZE
ODCIĄŻENIE, AMORTYZACJA INDYWIDUALNA od 30 zł
ORTEZA INDYWIDUALNA od 80 zł
OPATRUNEK
z odpowiednio dobranym preparatem
20 zł
TAMPONADA 10 zł
PODSTAWOWY ZABIEG PODOLOGICZNY

Za­bieg po­le­ga na usu­nię­ciu zro­go­wa­ceń na­skór­ka (w tym tak­że mo­dze­li i od­ci­sków), ob­cię­ciu i oszli­fo­wa­niu pa­znok­ci oraz na pra­wi­dło­wym opra­co­wa­niu wa­łów pa­znok­cio­wych.

Po za­bie­gu apli­ko­wa­ny jest od­po­wied­ni pre­pa­rat oraz za­le­ca­na jest od­po­wied­nia pie­lę­gna­cja do­mo­wa. Za­bieg wy­ko­ny­wa­ny jest bez mo­cze­nia stóp, z za­sto­so­wa­niem naj­now­szych me­tod po­do­lo­gicz­nych oraz przy uży­ciu spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu i na­rzę­dzi po­do­lo­gicz­nych.

Ce­na za­bie­gu: 120 zł

REKONSTRUKCJA PŁYTKI PAZNOKCIOWEJ

Jed­nym z częst­szych po­wo­dów wi­zy­ty w ga­bi­ne­cie spe­cja­li­stycz­nej pie­lę­gna­cji stóp są pro­ble­my spo­wo­do­wa­ne bra­kiem pa­znok­cia lub je­go znacz­nym ubyt­kiem. Przy­czy­ną uszko­dze­nia naj­czę­ściej jest uraz me­cha­nicz­ny, pro­wa­dzą­cy do od­dzie­le­nia się pa­znok­cia od ło­ży­ska (ony­cho­li­za), pro­ces cho­ro­bo­wy (np. grzy­bi­ca) lub wy­kru­sze­nie płyt­ki pa­znok­cio­wej pod wpły­wem nad­po­tli­wo­ści i źle do­pa­so­wa­ne­go obu­wia.

Re­kon­struk­cja pa­znok­ci po­zwa­la na od­bu­do­wę uszko­dzo­nej płyt­ki pa­znok­cio­wej. Uzu­peł­nie­nie bra­ku­ją­cej czę­ści pa­znok­cia wy­mu­sza pra­wi­dło­wy kie­ru­nek je­go wzro­stu, za­po­bie­ga podwi­ja­niu się bocz­nych brze­gów, a przede wszyst­kim za­bez­pie­cza wraż­li­we ło­ży­sko pa­znok­cia przed czyn­ni­ka­mi ze­wną­trz­po­chod­ny­mi, zwłasz­cza przed wni­ka­niem drob­no­ustro­jów.

Re­kon­struk­cja pa­znok­cia po­le­ga na bez­bo­le­snym oszli­fo­wa­niu zmie­nio­nej płyt­ki, oczysz­cze­niu ło­ży­ska oraz cał­ko­wi­tym lub czę­ścio­wym od­bu­do­wa­niu płyt­ki za po­mo­cą spe­cja­li­stycz­nych, utwar­dzal­nych mas ży­wicz­nych i akry­lo­wych. Za­bieg da­je na­tych­mia­sto­wy efekt przy­wró­ce­nia es­te­ty­ki pa­znok­cia.

Ob­cię­cie i oszli­fo­wa­nie pa­znok­ci zmie­nio­nych cho­ro­bo­wo: 60 zł

Ob­cię­cie i oszli­fo­wa­nie pa­znok­ci / pa­znok­ci zgru­bia­łych: 40 zł

Opra­co­wa­nie wra­sta­ją­ce­go pa­znok­cia + tam­po­na­da: 60 zł

Oczysz­cze­nie pa­znok­cia grzy­bi­cze­go: 30 zł

Re­kon­struk­cja pa­znok­cia: 60 zł

BRODAWKI WIRUSOWE (TZW. KURZAJKI)

Skó­ra stóp jest na­ra­żo­na na wie­le cho­rób za­kaź­nych. Po­za grzy­bi­ca­mi, naj­częst­sze są in­fek­cje wi­ru­so­we, któ­re wy­wo­ły­wa­ne są przez wi­ru­sa bro­daw­cza­ka ludz­kie­go (HPV).

Przyj­mu­je się, że na­wet ok. 10% lu­dzi jest nim za­ra­żo­nych. Wy­róż­nia się róż­ne ty­py wi­ru­sa, a zmia­ny na sto­pach po­wo­do­wa­ne są głów­nie przez HPV1 i HPV2. War­to pa­mię­tać, że cha­rak­te­ry­zu­ją się bar­dzo wy­so­ką za­kaź­no­ścią, za­rów­no gdy do­cho­dzi do sa­mo­za­ka­że­nia, jak i prze­no­sze­nia in­fek­cji na in­ną oso­bę. W ga­bi­ne­tach pe­di­cu­re czę­stym pro­ble­mem jest pra­wi­dło­we odróż­nia­nie od­ci­sków od bro­da­wek wi­ru­so­wych stóp.

Ty­po­wa lo­ka­li­za­cja zmian:

Do ty­po­wej lo­ka­li­za­cji bro­da­wek stóp na­le­ży po­de­szwa sto­py, skó­ra pal­ców, głów­nie wa­łów oko­ło­pa­znok­cio­wych oraz ło­ży­sko pa­znok­cia, znaj­du­ją­ce się pod płyt­ką pa­znok­cio­wą.

Czyn­ni­ki sprzy­ja­ją­ce in­fek­cji wi­ru­so­wej stóp:

Naj­waż­niej­szym czyn­ni­kiem pre­dys­po­nu­ją­cym do za­ka­że­nia wi­ru­sem bro­daw­cza­ka ludz­kie­go jest ob­ni­żo­na od­por­ność or­ga­ni­zmu, prze­mę­cze­nie, prze­pra­co­wa­nie, dłu­go­trwa­ły stres, a na­wet nie­pra­wi­dło­wa die­ta. Naj­bar­dziej na­ra­żo­ne na in­fek­cję są dzie­ci i mło­dzież w okre­sie doj­rze­wa­nia, ko­rzy­sta­ją­ce z pu­blicz­nych ba­se­nów. Roz­pulch­nie­nie war­stwy ro­go­wej pod­czas ką­pie­li zwięk­sza praw­do­po­do­bień­stwo wni­ka­nia wi­ru­sa przez ba­rie­rę na­skór­ko­wą i za­ka­że­nie. Skłon­ność do nad­po­tli­wo­ści stóp oraz za­bu­rze­nia mi­kro­krą­że­nia mo­gą spo­wo­do­wać szyb­szy roz­wój zmian oraz trud­no­ści w sku­tecz­nym le­cze­niu. In­fek­cja roz­wi­ja się w cią­gu kil­ku mie­się­cy, w miej­scach prze­cią­ża­nych, draż­nio­nych, uci­ska­nych i ura­ża­nych, gdzie ła­two do­cho­dzi do drob­nych ska­le­czeń oraz otarć. Przer­wa­nie cią­gło­ści na­skór­ka jest otwar­tą dro­gą dla wi­ru­sa, któ­ry szyb­ko za­gnież­dża się i ko­lo­ni­zu­je w no­wym śro­do­wi­sku. Ze wzglę­du na dość dłu­gi okres wy­lę­ga­nia wi­ru­sa, za­nim po­ja­wią się zmia­ny skór­ne, cho­ry mo­że być źró­dłem in­fek­cji.

Naj­częst­sze źró­dła za­ka­że­nia:

 • in­fek­cja u człon­ków ro­dzi­ny
 • ko­rzy­sta­nie z miejsc użyt­ku pu­blicz­ne­go, zwłasz­cza z ba­se­nów, prysz­ni­ców, prze­bie­ral­ni, sau­ny, sal gim­na­stycz­nych i tre­nin­go­wych (naj­więk­sze ry­zy­ko in­fek­cji ist­nie­je w przy­pad­ku cho­dze­nia bo­so)
 • obu­wie uży­wa­ne wcze­śniej przez in­ne oso­by
 • sa­mo­za­ka­że­nie.

Jak za­po­bie­gać po­wsta­wa­niu ku­rza­jek:

 • nie na­le­ży ku­po­wać ani ko­rzy­stać z wcze­śniej uży­wa­nych przez in­ne oso­by bu­tów
 • na ba­se­nie cho­dzić za­wsze w klap­kach, za­rów­no na pły­cie ba­se­nu, pod prysz­ni­cem i w prze­bie­ral­ni; wy­lę­gar­nię wi­ru­sów sta­no­wią bro­dzi­ki, przez któ­re trze­ba przejść wcho­dząc na pły­wal­nię
 • nie ko­rzy­stać z cu­dzych ręcz­ni­ków
 • w przy­pad­ku osób z osła­bio­ną od­por­no­ścią wi­ru­so­wą le­piej ogra­ni­czyć lub zre­zy­gno­wać z ko­rzy­sta­nia z pu­blicz­ne­go ką­pie­li­ska, do cza­su po­pra­wy sta­nu zdro­wia
 • dbać o hi­gie­nę oso­bi­stą
 • uni­kać ska­le­czeń i otarć skó­ry stóp
 • czę­sto oglą­dać sto­py, w przy­pad­ku za­ob­ser­wo­wa­nia wy­żej opi­sa­nych zmian sko­rzy­stać z po­mo­cy le­ka­rza der­ma­to­lo­ga lub po­do­lo­ga

USUWANIE BRODAWEK WIRUSOWYCH ze spe­cja­li­stycz­nym opa­trun­kiem: 1 za­bieg (te­ra­pia kil­ku­eta­po­wa): 40 zł

ODCISKI - USUWANIE

Od­cisk to wy­raź­nie od­gra­ni­czo­ny ob­szar nadmier­ne­go ro­go­wa­ce­nia skó­ry, po­wsta­ły na sku­tek nadmier­ne­go, punk­to­we­go, sta­łe­go draż­nie­nia lub uci­sku w jed­nym punk­cie sto­py. W miej­scu tym do­cho­dzi do wzmo­żo­nej pro­duk­cji ko­mó­rek ro­go­wych, co po­wo­du­je tward­nie­nie skó­ry. Sta­ły ucisk i tar­cie po­wo­du­je dal­sze wgnia­ta­nie twar­dych ko­mó­rek w skó­rę, co pro­wa­dzi do wy­two­rze­nia się bo­le­sne­go rdze­nia, któ­ry uci­ska­jąc na za­koń­cze­nia ner­wo­we bar­dzo czę­sto po­wo­du­je in­ten­syw­ny ból na­si­la­ją­cy się pod­czas cho­dze­nia.

Czyn­ni­ki pre­dys­po­nu­ją­ce do po­wsta­nia od­ci­sków:

 • no­sze­nie cia­snych i twar­dych bu­tów ( czę­sto na wy­so­kim ob­ca­sie)
 • zwy­rod­nie­nia, od­chy­le­nia i za­bu­rze­nia funk­cji sta­wów śród­sto­pia
 • de­for­ma­cje kost­ne
 • błę­dy pie­lę­gna­cyj­ne (czę­ste ście­ra­nie skó­ry, do­pro­wa­dza­ją­ce do po­wsta­nia mo­dze­li, a w kon­se­kwen­cji do utwo­rze­nia od­ci­sków)
 • lek­ce­wa­że­nie wska­zań do no­sze­nia wkła­dek or­to­pe­dycz­nych i od­cią­ża­ją­cych or­tez

Te­ra­pia:

Od­ci­ski po­win­ny być bez­względ­nie usu­wa­ne. Czas te­ra­pii uza­leż­nio­ny jest od te­go jak dłu­go od­cisk znaj­du­je się w na­szej skó­rze, rzad­ko jed­nak uda­je się go usu­nąć na jed­nej wi­zy­cie. Aby na sta­łe usu­nąć od­cisk na­le­ży wy­eli­mi­no­wać przy­czy­nę je­go po­wsta­wa­nia. Do­bre efek­ty te­ra­peu­tycz­ne przy­nie­sie na pew­no: zmia­na obu­wia na wła­ści­we, in­dy­wi­du­al­ne wkład­ki or­to­pe­dycz­ne, sto­so­wa­nie od­cią­żeń i amor­ty­za­cji. Owoc­ne efek­ty osią­gnie­my gdy re­gu­lar­nie bę­dzie­my od­by­wać wi­zy­ty w ga­bi­ne­cie zaj­mu­ją­cym się po­do­lo­gią.

Usu­nię­cie od­ci­sku / (+ każ­dy na­stęp­ny): 40 / 20 zł

MODZELE - USUWANIE

Mo­dzel to ob­szar wzmo­żo­ne­go i nadmier­ne­go ro­go­wa­ce­nia (hi­per­ke­ra­to­za). Pow­sta­je on w miej­scu uci­sku, tar­cia i nadmier­nych ob­cią­żeń. Prze­waż­nie jest to dość du­że, pła­skie, okrą­głe lub owal­ne sku­pi­sko zro­go­wa­cia­łej ma­sy o żół­tym za­bar­wie­niu. Zmia­na ra­czej nie da­je do­le­gli­wo­ści bó­lo­wych.

Do naj­częst­szych przy­czyn po­wsta­wa­nia mo­dze­li na­le­żą:

 • de­for­ma­cje w ukła­dzie kost­nym
 • no­sze­nie nie­wła­ści­we­go, zbyt cia­sne­go obu­wia, czę­sto na wy­so­kim ob­ca­sie
 • nadmierne usu­wa­nie zro­go­wa­cia­łe­go na­skór­ka
 • nie­pra­wi­dło­wy chód
 • oty­łość
 • za­nik (atro­fia) pod­skór­nej war­stwy tłusz­czo­wej na po­de­szwie sto­py
 • krót­kie ścię­gno Achil­le­sa

Te­ra­pia:

Mo­dze­le na­le­ży bez­względ­nie usu­wać, po­nie­waż prócz brzyd­kie­go wy­glą­du z cza­sem mo­gą dać do­le­gli­wo­ści bó­lo­we, a tak­że z po­wo­du utra­ty ela­stycz­no­ści na­skór­ka i po­wsta­łych pęk­nięć mo­gą stać się przy­czy­ną po­wsta­nia za­ka­żeń grzy­bi­czych, wi­ru­so­wych lub bak­te­ryj­nych. Czas te­ra­pii jest bar­dzo trud­ny do osza­co­wa­nia. Już pod­czas pierw­sze­go za­bie­gu mo­dze­le zo­sta­ną usu­nię­te, jed­nak nie po­wstrzy­ma to nadmier­nej pro­duk­cji hi­per­ke­ra­to­zy. Z te­go po­wo­du na­le­ży się li­czyć z ko­niecz­no­ścią kil­ku za­bie­gów.

Sku­tecz­ne i sta­łe usu­nię­cie mo­dze­li jest moż­li­we tyl­ko wte­dy, gdy usu­nie­my przy­czy­nę ich po­wsta­wa­nia, dla­te­go nie­zwy­kle waż­nym ele­men­tem po za­bie­gu jest amor­ty­za­cja uci­sku da­ne­go miej­sca po­przez no­sze­nie od­po­wied­nio do­bra­nych or­tez lub in­dy­wi­du­al­nych wkła­dek za­pew­nia­ją­cych rów­no­mier­ny pod­par­cie stóp.

Usu­nię­cie mo­dze­li / (roz­le­głych): 40 / 70 zł

ZABIEGI NA PĘKAJĄCE PIĘTY

Pę­ka­ją­ce pię­ty są jed­ną z czę­ściej wy­stę­pu­ją­cych do­le­gli­wo­ści w obrę­bie stóp. Pęk­nię­cia mo­gą po­wsta­wać za­rów­no na po­de­szwie stóp, jak i na jej ze­wnętrz­nym brze­gu, a w szcze­gól­no­ści na pię­cie.

Zmia­ny do­ty­czą głów­nie war­stwy ro­go­wej i two­rzą szcze­li­ny – roz­pa­dli­ny skór­ne.

Nad­mier­nie zro­go­wa­cia­ła skó­ra jest od­wod­nio­na, nie­ela­stycz­na, a w wy­ni­ku kon­tak­tu z podło­żem ła­two pę­ka.

Pa­cjen­ci skar­żą­cy się na pro­blem szorst­kich, twar­dych, po­pę­ka­nych pięt bar­dzo czę­sto cier­pią z bó­lu. Roz­pa­dli­ny na pię­tach czę­sto kr­wa­wią, a przy cho­dze­niu spra­wia­ją ogrom­ny dys­kom­fort. Czę­sto błęd­ne po­stę­po­wa­nie przez pa­cjen­tów, a na­wet ko­sme­tycz­ki, do­pro­wa­dza do po­now­ne­go pę­ka­nia. Wie­lo­krot­ne i czę­ste ście­ra­nie skó­ry ży­let­ką – Ome­gą, pu­mek­sem lub tar­ką do­pro­wa­dza do jesz­cze więk­szych i po­głę­bia­ją­cych się roz­pa­dlin i ran.

Te­ra­pia:

Pie­lę­gna­cja pęk­nięć i roz­pa­dlin na czę­ści po­de­szwo­wej stóp – po­le­ga na ście­ra­niu zro­go­wa­cia­łe­go na­skór­ka wzdłuż pęk­nięć, tak aby ich nie roz­ry­wać. Na­stęp­nie na­kła­da się maść i opa­tru­nek oklu­zyj­ny.

UWAGA!

Czę­sto wska­za­na jest te­ra­pia wy­ma­ga­ją­ca wie­lo­krot­nych wi­zyt w ga­bi­ne­cie, ale za­bie­gi przy­no­szą szyb­kie efek­ty.

KOREKCJA WRASTAJĄCYCH I WKRĘCAJĄCYCH SIĘ PAZNOKCI

Pa­zno­kieć wra­sta­ją­cy to ta­ki, któ­re­go bocz­na kra­wędź płyt­ki pod­czas wzro­stu wbi­ja się w ota­cza­ją­cą go tkan­kę skór­ną. Usz­ko­dzo­ny wał po­wo­du­je bar­dzo sil­ny ból przy uci­sku. Kon­se­kwen­cją te­go uszko­dze­nia jest stan za­pal­ny wa­łu pa­znok­cio­we­go, a czę­sto rów­nież ziar­ni­no­wa­nie.

Dru­gą jed­nost­ką cho­ro­bo­wą jest pa­zno­kieć wkrę­ca­ją­cy się jed­no lub obu­stron­nie. Jest to pa­zno­kieć rur­ko­wa­ty, nie prze­ry­wa­ją­cy cią­gło­ści skó­ry i ra­czej nie wy­ka­zu­ją­cy ob­ja­wów sta­nu za­pal­ne­go.

Pa­znok­cie wra­sta­ją się i wkrę­ca­ją nie­za­leż­nie od wie­ku i płci.

Przy­czy­na­mi po­wsta­wa­nia wra­sta­ją­cych pa­znok­ci są:

 • uwa­run­ko­wa­nia ge­ne­tycz­ne (kształt, mię­si­ste, pulch­ne wa­ły, osa­dze­nie pa­znok­cia)
 • czyn­ni­ki zwięk­sza­ją­ce ucisk wa­łu pa­znok­cio­we­go  (wą­skie obu­wie, sto­pa ko­śla­wa lub ko­śla­wość pa­lucha, zbyt dłu­gi pa­luch, nadwa­ga, cią­ża)
 • upra­wia­nie nie­któ­rych dys­cy­plin spor­to­wych (pił­ka noż­na, te­nis)
 • nie­pra­wi­dło­wa pie­lę­gna­cja (złe ob­ci­na­nie pa­znok­ci)
 • cho­ro­by ogól­no­ustro­jo­we (np. cu­krzy­ca, łusz­czy­ca)

Te­ra­pia:

W przy­pad­ku wra­sta­ją­cych pa­znok­ci me­dy­cy­na pro­po­nu­je prze­waż­nie cał­ko­wi­te lub czę­ścio­we usu­nię­cie płyt­ki pa­znok­cio­wej. Przy tej me­to­dzie po­now­ne wra­sta­nie wy­stę­pu­je u oko­ło 70% osób. Dzie­je się tak dla­te­go, po­nie­waż nie zo­stał tr­wa­le sko­ry­go­wa­ny tor wzro­stu pa­znok­cia.

W na­szym ga­bi­ne­cie sto­su­je­my nie­in­wa­zyj­ne me­to­dy wal­ki z wra­sta­ją­cy­m/w­krę­ca­ją­cym się  pa­znok­ciem, po­przez za­ło­że­nie klam­ry. Klam­ry do­pa­so­wy­wa­ne są od­po­wied­nio do kształ­tu, gru­bo­ści, łam­li­wo­ści, ela­stycz­no­ści pa­znok­cia oraz spo­so­bu wra­sta­nia.

Ce­na za­bie­gu: 180 zł

Prze­ło­że­nie klam­ry me­ta­lo­wej: 70 zł

Wi­zy­ta kon­tro­l­na wra­sta­ją­ce­go pa­znok­cia: 50 zł

ORTEZY I ODCIĄŻENIA

Or­te­zy to dłu­go­trwa­ły śro­dek za­rad­czy ko­ry­gu­ją­cy nie­wiel­kie znie­kształ­ce­nia or­to­pe­dycz­ne w obrę­bie pal­ców stóp i wy­ni­ka­ją­ce z nich kon­se­kwen­cje dla skó­ry stóp.

Wy­ko­ny­wa­ne są pod kon­kret­ną sto­pę – in­dy­wi­du­al­nie. Pro­dukt ten wy­ko­nu­je się ze spe­cjal­nych mas si­li­ko­no­wych, któ­re są bez­piecz­ne dla skó­ry klien­ta. Or­te­zy ma­ją na ce­lu mi­ni­ma­li­za­cję uci­sku i otarć w bu­tach, a tak­że czę­ścio­wą zmia­nę usta­wie­nia stóp. Przy­no­szą ulgę w ta­kich do­le­gli­wo­ściach jak: hal­luk­sy, pal­ce mło­tecz­ko­wa­te, na­gniot­ki, otar­cia.

Od­cią­że­nia wy­ci­na­ne są z od­po­wied­nich bla­tów i ma­ją na ce­lu amor­ty­za­cję na­ci­sku. Są one głów­nie wy­ko­rzy­sty­wa­ne po za­bie­gu usu­nię­cia od­ci­sków i mo­dze­li.

Opa­tru­nek od­cią­ża­ją­cy (tam­po­na­da) / z pre­pa­ra­tem 10 / 20 zł

PIELĘGNACJA STOPY CUKRZYCOWEJ

Sto­py osób cho­ru­ją­cych na cu­krzy­cę wy­ma­ga­ją za­wsze szcze­gól­nej pie­lę­gna­cji, zwłasz­cza je­że­li ist­nie­ją już po­wi­kła­nia w po­sta­ci sto­py cu­krzy­co­wej. Sto­pa cu­krzy­co­wa to ze­spół zmian cho­ro­bo­wych ta­kich jak: in­fek­cje, owrzo­dze­nia lub znisz­cze­nia głę­bo­kich tka­nek w po­łą­cze­niu z za­bu­rze­nia­mi neu­ro­lo­gicz­ny­mi oraz zmia­na­mi w obrę­bie na­czyń ob­wo­do­wych w koń­czy­nach dol­nych.

Nie­le­czo­na sto­pa pro­wa­dzi do nie­od­w­ra­cal­nych de­for­ma­cji i mar­twic sto­py, co czę­sto koń­czy się am­pu­ta­cją. Oso­by z cu­krzy­cą są na­ra­żo­ne na am­pu­ta­cję 25 ra­zy bar­dziej niż resz­ta po­pu­la­cji. Z ba­dań ryn­ko­wych wy­ni­ka, że rocz­nie prze­pro­wa­dza się oko­ło 20 am­pu­ta­cji na 100 ty­się­cy miesz­kań­ców, z cze­go oko­ło 60% do­ty­czy wła­śnie osób ze sto­pą cu­krzy­co­wą. W 85% przy­pad­ków am­pu­ta­cja po­prze­dzo­na jest owrzo­dze­niem, a po­nad 75% am­pu­ta­cji moż­na za­po­biec, sto­su­jąc wła­ści­wą pro­fi­lak­ty­kę i le­cze­nie. Po­nie­waż oso­by cho­ru­ją­ce na cu­krzy­cę czę­sto ma­ją za­bu­rzo­ne czu­cie, nie na­le­ży wy­ko­ny­wać u nich pe­di­cu­re przy po­mo­cy sa­mej fre­zar­ki, z po­wo­du moż­li­wo­ści prze­grza­nia. Z te­go też po­wo­du więk­sze zgru­bie­nia na­skór­ka w na­szym ga­bi­ne­cie są usu­wa­ne przy po­mo­cy skal­pe­la, dłut­ka lub spe­cja­li­stycz­nych fre­zów.

Wcze­śnie wy­kry­te symp­to­my ze­spo­łu sto­py cu­krzy­co­wej po­zwa­la­ją uchro­nić cho­rych przed po­waż­ny­mi kon­se­kwen­cja­mi. Ga­bi­net po­do­lo­gicz­ny jest za­opa­trzo­ny w spe­cja­li­stycz­ny sprzęt dia­gno­stycz­ny ta­ki jak tip therm, słu­żą­cy do kon­tro­li od­czu­wa­nia tem­pe­ra­tu­ry oraz Ca­mer­ton, słu­żą­cy do kon­tro­li od­czu­wa­nia drgań.

Ro­lą po­do­lo­ga jest usu­wa­nie zro­go­wa­ceń, wła­ści­wie za­opa­try­wa­nie ran, za­le­ca­nie od­po­wied­nich pre­pa­ra­tów pie­lę­gna­cyj­nych a tak­że edu­ka­cja pa­cjen­ta od­no­śnie pro­fi­lak­ty­ki i pie­lę­gna­cji stóp.

Tel. 534 144 140