Masaż dla Dwojga

400,00 

Bon upominkowy na Masaż dla Dwojga

Za­bie­gi dla dwoj­ga to wspa­nia­ła nie­spo­dzian­ka dla bli­skiej Ci oso­by, na przy­kład na Dzień Matki, Dzień Za­ko­cha­nych, urodziny lub rocz­ni­cę. Może to być rów­nież do­sko­na­ły pre­zent ślub­ny dla Wa­szych przy­ja­ciół. Re­lak­sa­cyj­ny ma­saż ca­łe­go cia­ła. Czas trwania: 60 min.
Do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu. Szczegółowy opis na dole strony.

Produkt dostępny na zamówienie

Tu wpisz Imię i Nazwisko osoby obdarowanej.
Tu wpisz adres e-mail osoby obdarowanej, jeśli chcesz wysłać Jej bon e-mailem.
Tu wpisz Twoją dedykację dla obdarowanej osoby.
Tu wpisz datę dostarczenia bonu e-mailem osobie obdarowanej. Jeśli nic nie wpiszesz, Twój bon zostanie jej wysłany zaraz po zapłacie.
Kategoria:

Opis

Co to jest?

Lu­bisz dzie­lić się tym co spra­wia ra­dość z naj­bliż­szą Ci oso­bą? Za­proś ją do In­sty­tu­tu Olim­pia Day SPA na spe­cjal­ną se­sję re­lak­sa­cyj­no­-u­pięk­sza­ją­cą dla dwoj­ga. Po­da­ruj swo­je­mu męż­czyź­nie lub ko­bie­cie, matce lub córce, ory­gi­nal­ny pre­zent, któ­rym bę­dzie­cie mo­gli cie­szyć się obo­je. Prze­cież ra­zem wszyst­ko sma­ku­je le­pie­j…

Za­po­mnij­cie o ca­łym świe­cie i spędź­cie ten czas tyl­ko we dwo­je, bez te­le­fo­nów, nie­za­po­wie­dzia­nych wi­zyt i ty­sią­ca „waż­ny­ch” spraw do za­ła­twie­nia. W przy­tul­nym i na­stro­jo­wym po­miesz­cze­niu, za­re­zer­wo­wa­nym na ten czas tyl­ko dla Was, od­pocz­nie­cie od co­dzien­no­ści w at­mos­fe­rze pięk­na i luk­su­su.

Jak działa?

Masaż dla dwoj­ga od­by­wa się w wy­dzie­lo­nej, ka­me­ral­nej czę­ści In­sty­tu­tu Olim­pia Day SPA, od­da­nej na ten czas wy­łącz­nie do Wa­szej dys­po­zy­cji. Przy­ga­szo­ne świa­tło, świe­ce, re­lak­su­ją­ca mu­zy­ka i pięk­na aran­ża­cja te­go miej­sca two­rzą nie­zwy­kły kli­mat, któ­ry do­dat­ko­wo uprzy­jem­ni ten wspól­nie spę­dzo­ny czas.

Wyjątkowa kompozycja trzech różnych masaży łączący elementy masażu relaksacyjnego, Tribal Body i masażu świecą

Za­bie­gi dla dwoj­ga to wspa­nia­ła nie­spo­dzian­ka dla bli­skiej Ci oso­by, na przy­kład na Dzień Matki, Dzień Za­ko­cha­nych, urodziny lub rocz­ni­cę. Może to być rów­nież do­sko­na­ły pre­zent ślub­ny dla Wa­szych przy­ja­ciół.

Czas trwania: 60 min.

Cena: 400 zł/ para

Jak kupić?

1. Wybierz produkt, który chcesz zakupić.

2. Opcjonalnie: w pole Odbiorca prezentu wpisz Imię i Nazwisko osoby, której kupujesz prezent .
Wprowadzone Imię i Nazwisko zostanie wydrukowane na wygenerowanym przy zamówieniu Bonie Podarunkowym.

3. Opcjonalnie: wpisz adres e-mail osoby obdarowanej jeśli chcesz, żeby Bon Podarunkowy został przesłany automatycznie na jej pocztę e-mail.

4. Opcjonalnie: wpisz osobistą, krótką dedykację, która zostanie umieszczona w wiadomości e-mail z Bonem do osoby obdarowanej. Możesz też ją podpisać, żeby widoczne było Twoje imię, np. tak: „Wszystkiego Najlepszego z okazji Dnia Matki! Ania”
Maksymalna ilość znaków: 120.

5. Opcjonalnie: wpisz datę dostarczenia Bonu e-mailem. Możesz np. podać datę urodzin lub święta, które obchodzi wtedy ta osoba lub Ty razem z nią (Dzień Matki, Rocznica Śubu itp.). E-mail z Bonem Podarunkowym zostanie wysłany tej osobie w podanym terminie. Jeśli zostawisz pole puste, e-mail z Bonem zostanie dostarczony zaraz po dokonaniu zakupu.

6. Kiedy wprowadzisz już wszystkie dane, zanim złożysz zamówienie możesz podejrzeć Twój Bon, klikając klawisz Preview:

Pokaże się podgląd Bonu:

Jeśli wszystko się zgadza, kliknij Dodaj do koszyka.

7. Po dodaniu produktu do koszyka, wciśnij klawisz Zobacz koszyk.

8. W koszyku Przejdź do kasy.


9. Następnie wprowadź Twoje dane, oznaczone gwiazdką * (Imię i Nazwisko, dane kontaktowe):

10. Po wprowadzeniu danych wciśnij Kupuję i płacę.

11. Zostaniesz przeniesiony do panelu płatności TPAY:

Wybierz formę płatności i podążaj za instrukcjami w celu finalizacji płatności.

12. Po pozytywnym zakończeniu zakupu otrzymasz dostęp do automatycznie wygenerowanego vouchera. Możesz go ściągnąć tutaj:

Bon Podarunkowy otrzymasz również na Twój adres e-mail, podany w formularzu.

13. Jeśli na początku zamówienia wpisałeś adres e-mail osoby obdarowanej, otrzyma ona wiadomość o Twoim prezencie:

Osoba obdarowana otrzyma w wiadomości e-mail link do pobrania Bonu Podarunkowego.
Bon Podarunkowy zostanie też do niej przesłany w formie załącznika PDF:

Życzymy Radości z Prezentów!

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Masaż dla Dwojga”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *