REGULAMIN SKLEPU OLIMPIADAYSPA.PL

 

Sklep internetowy Olimpia Day Spa, działający pod adresem https://olimpiadayspa.pl (zwany dalej w treści Regulaminu także jako: „Sklep Internetowy Olimpia Day Spa”) jest platformą informatyczną prowadzoną przez przedsiębiorcę: Monikę Hajdziony, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Olimpia Day Spa Monika Hajdziony z siedzibą w Rybniku, pod adresem: 44-213 Rybnik, ul. Hotelowa 12, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Urząd Miasta Rybnik pod nr 000542955/2013, NIP: 6422950141, REGON: 243222057, tel. 534 144 140, e-mail: olimpia@sparybnik.pl,

zwanego w dalszej części Regulaminu także „Sprzedawcą”

OBJAŚNIENIE STOSOWANYCH W REGULAMINIE POJĘĆ:

a. Klient – osoba fizyczna, z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 1, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, a która zawiera lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą i która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zarejestrowała się w Sklepie Internetowym lub też zamierza to uczynić.
b. Strona Towaru – strona, podstrona lub fragment wyświetlanej strony internetowej w Sklepie Internetowym olimpiadayspa.pl, na której przedstawione są podstawowe informacje na temat Towaru.
c. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego olimpiadayspa.pl, umożliwiająca Klientowi złożenie zamówienia i modyfikację danych zamówienia w szczególności takich jak: rodzaj i ilość Towarów, dane do faktury (opcjonalnie), adres dostawy, sposób płatności, sposób dostawy.
d. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zarejestrował się w Sklepie Internetowym lub zamierza to zrobić.
e. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
f. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego olimpiadayspa.pl, określające rodzaj i liczbę zamówionego Towaru, sposób dostawy, sposób płatności, a także w razie potrzeby inne niezbędne elementy Umowy sprzedaży.
g. Towar – usługa, rzecz wirtualna lub ruchoma oferowana do sprzedaży w Sklepie Internetowym olimpiadayspa.pl, w szczególności, lecz nie wyłącznie: usługi kosmetyczne, pielęgnacyjne, usługi odnowy biologicznej, medycyny estetycznej oraz bony (vouchery) na te usługi z odroczonym terminem wykonania, produkty kosmetyczne.
h. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego olimpiadayspa.pl.

§ 1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy prowadzony pod adresem https://olimpiadayspa.pl zajmuje się działalnością handlową w zakresie sprzedaży Towarów. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Właścicielem sklepu internetowego jest firma Olimpia Day Spa Monika Hajdziony z siedzibą w Rybniku, pod adresem: 44-213 Rybnik, ul. Hotelowa 12, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Urząd Miasta Rybnik pod nr 000542955/2013, NIP: 6422950141, REGON: 243222057
3. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez:
a. adres email: olimpia@sparybnik.pl
b. telefon (48) 534 144 140
d. komunikator Messenger na stronie https://www.facebook.com/sparybnik/
4. Klient składając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

§ 2 – ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klientem Sklepu Internetowego olimpiayspa.pl może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, tj. osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia do zawarcia Umowy sprzedaży konieczna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,
2. Klient może składać Zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej https://olimpiayspa.pl
3. Produkty prezentowane na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego, a są zaproszeniem do składania ofert.
4. Złożenie zamówienia polega na wskazaniu Towaru, który Klient zamierza nabyć, poprzez, w szczególności określenie jego nazwy, rozmiaru oraz ilości danego Towaru (ilość sztuk) a następnie wybór znajdującego się na Stronie Towaru polecenia „Dodaj do koszyka”. Po wybraniu Towaru i określeniu jego ilości w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, Klient dokonuje wyboru opcji „Realizuj zamówienie” a następnie wskazuje sposób odbioru Towaru i sposób płatności, oraz potwierdza zamówienie. Możliwe jest także złożenie zamówienia mailowo lub telefonicznie. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest uprzednie zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
5. W Koszyku, po zalogowaniu do tej funkcjonalności Sklepu Internetowego olimpiayspa.pl Klient wskazuje:
a) zamawiane Towary,
b) ilość zamawianych Towarów (w szt.),
c) dane niezbędne do wystawienia faktury w przypadku wyrażenia chęci jej otrzymania,
d) adres, na jaki Towar ma być dostarczony (dotyczy produktów fizycznych),
e) sposób dostawy (dotyczy produktów fizycznych),
f) punkty 5d i 5e nie dotyczą produktów wirtualnych (bony, vouchery), które są dostarczane na podany podczas zamówienia adres e-mail w formie pliku PDF do wydruku
g) sposób płatności.
6. Po złożeniu zamówienia i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej.
7. W przypadku Klientów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi, wyposażonymi w zdolność prawną, osoby składające Zamówienie uważa się za umocowane do zawierania umów sprzedaży w imieniu tych podmiotów.

§ 3 – CENY PRODUKTÓW

1. Sprzedawca zamieszcza informacje o Towarach na stronie Sklepu olimpiadayspa.pl i sprzedaje w/w Towary za pośrednictwem sieci Internet, przy użyciu platformy https://olimpiadayspa.pl.
2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego olimpiadayspa.pl zamieszczone przy Towarach:
a) zawierają podatek VAT (ceny brutto),
b) podawane są w złotych polskich,
c) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki (jeśli dotyczy).
3. Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki (jeśli dotyczy), o ile na stronie z przedstawionymi produktami informacja na temat kosztów wysyłki nie stanowi inaczej.
4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego olimpiadayspa.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.
5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami dostawy) przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Towarów.
6. Koszty dostarczenia Towarów obciążają Klienta.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych (promocyjne obniżki cen) oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 4 – WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Towar wirtualny dostarczany jest do Klienta każdorazowo przez pocztę elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mailowy. Potwierdzenie złożenia zamówienia i / lub potwierdzenia wykonania płatności jest jednocześnie potwierdzeniem realizacji zamówienia / dokonania zakupu.
2. Towar fizyczny dostarczany jest do Klienta każdorazowo przez:
– Pocztex Kurier48 – usługa realizowana przez Pocztę Polską
lub
– Paczkomaty InPost
lub
– kurier InPost, DHL, FedEx lub inny,
2. W przypadku braku w magazynie zamówionego przez Klienta Towaru lub też braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, niezawinionych przez Sprzedawcę, w tym także jeśli zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji. Wspomniana powyżej informacja zostanie przesłana na wskazany przez Klienta przy rejestracji adres e-mail lub też przekazana telefonicznie na numer przez niego wskazany.
3. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, z przyczyn wskazanych w ust. 2 powyżej, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
a. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą, Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia w całości, a także z wszelkich innych zobowiązań i kosztów);
b. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, w której jego wykonanie jest możliwe, w pozostałym zakresie umowa sprzedaży będzie uważana za nie zawartą, Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie oraz z wszelkich innych zobowiązań i kosztów); albo
c. podział zamówienia na części i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, umowę sprzedaży uważa się za zmienioną w ten sposób, że wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w dwóch lub większej ilości odrębnych przesyłek, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na dwie lub więcej wysyłek, Sprzedawca zaś będzie zwolniony z wszelkich pozostałych zobowiązań i kosztów).
4. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, termin realizacji zamówienia (czas potrzebny celem skompletowania zamówienia i przekazania go do wysyłki) wynosi do 24 godzin w dni robocze. W przypadku zapłaty w formie przedpłaty elektronicznej, czas realizacji zamówienia uzależniony jest od otrzymania potwierdzenia wpłynięcia środków na konto Sprzedawcy. Czas dostawy towaru (czas potrzebny operatorowi pocztowemu na dostarczenie Towaru, liczny od dnia wysłania go przez Sprzedawcę) wynosi na terenie Rzeczypospolitej: od 1 do 2 dni roboczych,
Aby obliczyć kiedy zamówiony towar zostanie doręczony Klientowi, należy zsumować czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy towaru.
5. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
a. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
b. niekompletności przesyłki,
c. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, lub przyjęcia przesyłki z zastrzeżeniami. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności przesyłki, lub jej niezgodności z przedmiotem zamówienia Klient zobowiązany jest wskazać na przedmiotowe uchybienia niezwłocznie po jej dostarczeniu i zawiadomić o nich Sprzedawcę, zgodnie z powyższymi postanowieniami.
6. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, niezawinionych przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia, a jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
8. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu (dotyczy również błędnego adresu e-mail), Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

§ 5 – ZMIANA ZAMÓWIENIA

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sprzedawcę wysyłki z Towarem do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sprzedawcę, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Zapis ten nie dotyczy produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta.
2. Celem dokonania przez Klienta zmiany w przedmiocie zamówienia, Klient winien kontaktować się ze Sprzedawcą, w sposób wskazany w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej olimpiadayspa.pl od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 16.00.

§ 6 – FORMY PŁATNOŚCI

1. W przypadku, gdy Umowa sprzedaży została przez Strony zawarta, Klient może dokonać zapłaty w następujący sposób:
a) korzystając z elektronicznych systemów płatności dostępnych na platformie tPay tym m. in.: przelew bankowy online, płatność kartą kredytową, ręczny przelew bankowy i inne aktualnie dostępne kanały płatności tPay
b) wykonując przelew na konto firmowe Sprzedawcy.
2. Realizowane przez Sprzedawcę zamówienia pociągają za sobą obowiązek zapłaty za dostarczony Towar, co Konsument potwierdza w momencie składania zamówienia.

§ 7 – REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni.
2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres siedziby Sprzedawcy: 44-213 Rybnik, ul. Hotelowa 12 za pośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą elektroniczną na adres: olimpia@sparybnik.pl . Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Wskazany w ust. 1 powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu). W szczególności w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść do:
a) mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, złamanie, itp.) lub
b) wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku wadliwości Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. z późn.zm.).
5. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
6. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od mowy. W tym czasie Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnymi dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: 44-213 Rybnik, ul. Hotelowa 12.
9. Koszt opakowania i odesłania Towaru w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie ponosi Sprzedawca.
10. Sprzedawca ma prawo powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

§ 11 – OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

1. Dokonując zakupów w Sklepie Internetowym olimpiadayspa.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Sklepie Internetowym olimpiadayspa.pl.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie Internetowym olimpiadayspa.pl.
3. Administratorem danych osobowych Klienta jest Monika Hajdziony, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Olimpia Day Spa Monika Hajdziony, z siedzibą w Rybniku, pod adresem: 44-213 Rybnik, ul. Hotelowa 12, NIP: 6422950141, REGON: 243222057.
4. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy Sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym olimpiadayspa.pl i są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie.
5. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
6. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
7. Klienci Sklepu Internetowego olimpiadayspa.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, zmiany oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie. W przypadku, gdy Klient chce usunąć swoje dane, może zlikwidować konto lub przesłać żądanie usunięcia swoich danych osobowych do Administratora danych osobowych, wykorzystując podane dane kontaktowe w niniejszym Regulaminie lub na stronie internetowej https://olimpiadayspa.pl w zakładce „Kontakt”.

§ 12 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego olimpiadayspa.pl jest powszechnie dostępny na stronie https://olimpiadayspa.pl/regulamin-sklepu Klient może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.
2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
3. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego olimpiadayspa.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego olimpiadayspa.pl nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego olimpiadayspa.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych przyczyn od niego niezależnych.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
7. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie Internetowym olimpiadayspa.pl, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru.
8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. z późn.zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t. z późn. zm.).
9. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, lub w związku z nimi, strony będą próbowały rozwiązać polubownie. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym
10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 30 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej https://olimpiadayspa.pl/regulamin-sklepu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
13. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2019 roku i ma zastosowanie do umów zawartych po tej dacie.
14. Prawa autorskie serwisu i zawartych w nim treści należą do Sprzedawcy.