Perfekcyjna strefa Twojego piękna i relaksu.

 

 

Ekskluzywne SPA dla Ciebie!

_______

Szu­kasz wy­tchnie­nia od co­dzien­ne­go tem­pa ży­cia,
spo­so­bu na po­zby­cie się stre­su?

Ch­cesz za­dbać o cia­ło i umysł,
odzy­skać si­ły wi­tal­ne i po­czuć swoje pięk­no?

Pracujemy na kosmetykach ekskluzywnych marek:

Opinie:

„Olim­pia Day SPA to dla mnie miej­sce, w któ­rym mo­gę się po­czuć wy­jąt­ko­wo roz­piesz­czo­na, za­dba­na, zre­lak­so­wa­na, szczę­śli­wa… Po prostu BOSKO, jak na Olim­pię przy­sta­ło 🙂

U Was ko­bie­ta ma szan­sę do­świad­czyć te­go, że w tej chwi­li to Ona jest tą naj­waż­niej­szą oso­ba o któ­rą się te­raz dba i roz­wią­zu­je jej pro­ble­my. Ma­ło jest ta­kich chwil w ży­ciu zwy­czaj­nej za­bie­ga­nej ko­bie­ty, więc po­byt u Was to miód na ser­ce, du­szę i cia­ło dla każ­dej z nas.”

Iwona

Więcej opinii znajdziesz tutaj:

Tel. 534 144 140

Dane kontaktowe:

 

    44-213 Rybnik; Hotelowa 12

534 144 140

olimpia@sparybnik.pl

 

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek: 7.00 – 21.00
Wtorek: 7.00 – 21.00
Środa: 7.00 – 21.00
Czwartek: 7.00 – 21.00
Piątek: 7.00 – 21.00
Sobota: godziny ustalane indywidualnie
Niedziela: godziny ustalane indywidualnie

 

Metody płatności:

      Gotówka

    Przelew online

       Karta płatnicza / kredytowa

Sklep internetowy:

Olimpia Day Spa