Oferta dla firm

Wie­le firm za­sta­na­wia się jak skło­nić pra­cow­ni­ków do jesz­cze cięż­szej pra­cy?
Jak po­pra­wić sku­tecz­ność ca­łych ze­spo­łów i zwięk­szyć za­an­ga­żo­wa­nie w pro­ble­my fir­my?
Jak wpły­nąć na part­ne­rów bi­zne­so­wych i utrzy­mać do­brą, dłu­go­ter­mi­no­wą re­la­cję?
Jak na­gra­dzać naj­lep­szych klien­tów, or­ga­ni­zo­wać kon­kur­sy i pro­mo­cje ja­ko wspar­cie sys­te­mu sprze­da­ży?

Odpowiednio zastosowana motywacja może być narzędziem i kluczem do sukcesu firmy.

 

Dla­te­go pro­po­nu­ję wy­ko­rzy­sta­nie jed­ne­go z naj­bar­dziej sku­tecz­nych na­rzę­dzi po­za­fi­nan­so­we­go sys­te­mu na­gra­dza­nia, ja­kim są bony po­da­run­ko­we.

Bon po­da­run­ko­wy Olim­pia Day Spa to do­sko­na­ły i nie­ba­nal­ny po­mysł na:

 •  pre­zent dla part­ne­rów bi­zne­so­wych
 •  bon świą­tecz­ny, na­gro­dę dla pra­cow­ni­ków
 •  im­pre­zę in­te­gra­cyj­ną
 •  na­gro­dę w kon­kur­sie, pro­mo­cji dla klien­tów

Dzię­ki kom­plek­so­wej i bo­ga­tej ofer­cie za­bie­gów, za­spo­koi na­wet naj­bar­dziej wy­ma­ga­ją­ce­go klien­ta.

Ko­rzy­ści dla fir­my: 

 •  efek­tyw­ny spo­sób mo­ty­wo­wa­nia i na­gra­dza­nia pra­cow­ni­ków
 •  kom­for­to­wa i szyb­ka pro­ce­du­ra za­ma­wia­nia i do­star­cza­nia bo­nów
 •  za­spo­ko­je­nie na­wet naj­bar­dziej wy­ma­ga­ją­cych gu­stów
 •  pro­sty spo­sób wpły­wa­nia na bu­do­wę po­zy­tyw­ne­go wi­ze­run­ku fir­my
 • me­to­da na wy­róż­nie­nie się i ofia­ro­wa­nie coś nie­ba­nal­ne­go

 Ko­rzy­ści dla part­ne­ra bi­zne­so­we­go, pra­cow­ni­ka:

 •  sze­ro­ka ofer­ta usług
 •  do­god­ne ter­mi­ny re­ali­za­cji
 •  eks­klu­zyw­na for­ma wy­po­czyn­ku
 •  moż­li­wość do­dat­ko­we­go wy­na­gro­dze­nia
 •  więk­sza iden­ty­fi­ka­cja z przed­się­bior­stwem

Bo­ny po­da­run­ko­we pro­po­nu­je­my w dwóch for­mach:

1. Vo­ucher kwo­to­wy, dla osób, któ­re nie są pew­ne, czy wy­bra­ne za­bie­gi spro­sta­ją ocze­ki­wa­niom ob­da­ro­wa­nej oso­by. Po­sia­dacz vo­uche­ra ma moż­li­wość sa­mo­dziel­ne­go wy­bo­ru za­bie­gu. To ide­al­ne roz­wią­za­nie, da­ją­ce pew­ność, że pre­zent w peł­ni za­do­wo­li ob­da­ro­wa­ną oso­bę.

2. Vo­ucher na do­wol­nie wy­bra­ny za­bieg, lub pa­kiet za­biegów, dla osób zna­ją­cych pre­fe­ren­cje oso­by, któ­rą chcą ob­da­ro­wać, lub chcą osią­gnąć okre­ślo­ny efekt.

Bo­ny po­da­run­ko­we ma­ją ele­ganc­ką for­mę: są spa­ko­wa­ne w gu­stow­ną ko­per­tę, prze­wią­za­ne wstąż­ką i go­to­we do wrę­cze­nia.

 

PRZYKŁADOWE PAKIETY I PROGRAMY

 

Przy­kła­do­we pa­kie­ty SPA dla part­ne­rów bi­zne­so­wych i pra­cow­ni­ków:

MASAŻ RELAKSACYJNY

Od­prę­ża­ją­cy, an­ty­stre­so­wy, usu­wa na­pię­cie i zmę­cze­nie oraz pie­lę­gnu­je skó­rę. Po­ma­ga utrzy­mać rów­no­wa­gę psy­cho­fi­zycz­ną. Ce­na: 50 zł/os. Czas tr­wa­nia: 30 minut.

GREEN TEA BODY CEREMONY

Ce­re­mo­nia za­pro­jek­to­wa­na dla osób po­szu­ku­ją­cych wy­jąt­ko­wych, luk­su­so­wych ku­ra­cji i uni­kal­nych re­cep­tur upięk­sza­ją­cych. Ry­tu­ał bar­dzo sku­tecz­nie od­ży­wia skó­rę, wy­gła­dza i in­ten­syw­nie na­wil­ża, a wy­jąt­ko­wa nu­ta za­pa­cho­wa wzmac­nia efekt re­lak­su i od­prę­że­nia. Ele­men­ty Ce­re­mo­nii: Re­ge­ne­ru­ją­cy pe­eling, na­wil­żająca ma­ska, od­prę­ża­ją­cy ma­saż, fi­li­żan­ka zie­lo­nej her­ba­ty. Ce­na: 180 zł/os. Czas tr­wa­nia: 120 minut.

CZAS NA RELAKS

Aro­ma­tycz­ny za­bieg pe­elin­gu­ją­cy, re­lak­su­ją­cy i od­żyw­czy da­ją­cy głę­bo­ki re­laks dla cia­ła i du­cha. Za­bieg obej­mu­je pe­eling oraz aro­ma­tycz­ny ma­saż re­laksacyjny ca­łe­go cia­ła TRIBAL BODY wy­ko­ny­wa­ny pał­ka­mi ba­oba­bu ba­zu­jąc na aro­ma­tycz­nym kok­taj­lu Mo­hi­to, Pi­na Co­la­da lub Te­qu­ila. W pa­kie­cie rów­nież za­bieg SPA na dło­nie, obej­mu­ją­cy pe­eling, ma­saż i ką­piel pa­ra­fi­no­wą. Ch­wi­la re­laksu przy ka­wie i ciast­ku lub owo­cach. Ce­na: 345 zł/os. Czas tr­wa­nia: 180 min.

Przy­kła­do­wy pro­gram spo­tka­nia in­te­gra­cyj­ne­go:

PROPONUJEMY JEDEN Z TRZECH PROGRAMÓW SAUNOWANIA:
 •  RYTUAŁ CYTRUSOWY z podaniem mrożonych owoców
 •  RYTUAŁ MOCNEJ MIĘTY z nacieraniem ciała kostkami lodu w saunie
 •  RYTUAŁ PIWNY z kuflem zimnego piwa podczas saunowania

Każ­da ce­re­mo­nia obej­mu­je orzeź­wia­ją­cy pe­eling na ba­zie na­tu­ral­nej so­li mor­skiej, ce­re­mo­nię za­pa­cho­wą oraz nie­zwy­kle od­prę­ża­ją­cy ma­saż z za­sto­so­wa­niem re­ge­ne­ru­ją­ce­go olej­ku. Ce­na: 130 zł/os.

Istnieje możliwość połączenia pobytu z noclegiem w Hotelu Olimpia ***
Każdy program spotkania integracyjnego ustalamy indywidualnie, w oparciu o potrzeby klienta.

Dla organizatora masaż dla dwóch osób w PREZENCIE lub
Przy zamówieniach powyżej 2 000 zł – 10 % zniżki.

Vouchery można odebrać osobiście w recepcji Olimpia Day SPA w godzinach:
poniedziałek – piątek 10.00- 20.00
lub w innym, ustalonym indywidualnie terminie.
UWAGA! Nie musisz do nas przyjeżdżać!
Voucher możemy również wysłać pocztą, kurierem, albo dostarczyć osobiście na dowolnie wskazany adres
.

Tel. 534 144 140