Zakładanie Kolczyków

  Zakładanie kolczyków metodą DUO

Kie­dy przy­cho­dzi ta­ka chwi­la, że Two­ja ma­ła księż­nicz­ka za­pra­gnie mieć kol­czy­ki, każ­da ma­ma za­sta­na­wia się jak spra­wić, aby od­by­ło się to w peł­nym kom­for­cie i bez­pie­czeń­stwie, a dziec­ku przy­nio­sło nie­zwy­kłą ra­dość.

Spo­ty­ka­my czę­sto ro­dzi­ców, dla któ­rych za­kła­da­nie kol­czy­ków dziec­ku jest ogrom­ną trau­mą. Ma­ła księż­nicz­ka ob­ser­wu­je swo­ich bli­skich i ule­ga ich emo­cjom peł­na oba­wy przed nie­zna­nym.

Tym­cza­sem wca­le tak nie mu­si być.

W Olim­pia Day Spa two­rzy­my ta­kie wa­run­ki, aby dziec­ko za­zna­ło ra­do­ści pod­czas zdo­by­wa­nia swo­ich wy­ma­rzo­nych kol­czy­ków.

Na co należy zwrócić uwagę podczas zakładania kolczyków?

 

Ste­ryl­ność.

Wy­ko­na­nie za­bie­gu po­win­no od­by­wać się w wa­run­kach za­pew­nia­ją­cych peł­ne bez­pie­czeń­stwo i ste­ryl­ność za­rów­no miej­sca prze­kłu­cia jak i kol­czy­ka.

Szyb­kość, bez­bo­le­sność i po­ziom gło­śno­ści dzia­ła­nia urzą­dze­nia.

Gło­śny przy­rząd do prze­kłu­wa­nia uszu, al­bo po­wol­ny pro­ces mo­gą wy­wo­łać strach. Dziec­ko nie bę­dzie wte­dy chcia­ło współ­pra­co­wać, przez co za­kła­da­nie kol­czy­ków mo­że stać się nie­moż­li­we.

Od­po­wied­nie kol­czy­ki.

Kol­czy­ki nie tyl­ko po­win­ny być ste­ryl­ne, ale i do­sto­so­wa­nie do ma­łych dzie­cię­cych uszu. Ozna­cza to, że ma­te­riał z któ­re­go są wy­ko­na­ne nie po­wi­nien po­wo­do­wać aler­gii, a kształt kol­czy­ków unie­moż­li­wiać za­cze­pie­nie o ubra­nia. Od­po­wied­nio do­bra­ne kol­czy­ki ni­we­lu­ją rów­nież ry­zy­ko połknię­cia ma­łych ele­men­tów przez dziec­ko.

Kom­for­to­we wa­run­ki.

Ta­kie, w któ­rych dziec­ko po­czu­je się pew­nie. Za­kła­da­nie kol­czy­ków jest no­wym do­świad­cze­niem dla dziec­ka. Znaj­du­je się ona w miej­scu, któ­re­go nie zna na co dzień, przez co na­le­ży stwo­rzyć mak­sy­mal­ne wa­run­ki do te­go, aby zdo­by­cie upra­gnio­nych kol­czy­ków by­ło tyl­ko ko­lej­nym do­świad­cze­niem w ży­ciu.

 

Co zyskasz dzięki założeniu kolczyków w Olimpia Day Spa?

 

  • Dzię­ki za­sto­so­wa­niu me­to­dy DUO (czy­li przez dwie oso­by rów­no­cze­śnie), za­kła­da­nie kol­czy­ków nie tyl­ko bę­dzie prze­bie­gać spraw­nie, ale bez­piecz­nie i kom­for­to­wo. Je­ste­śmy prak­tycz­nie je­dy­nym miej­scem w Ryb­ni­ku, gdzie moż­na sko­rzy­stać z tej me­to­dy.
  • Do prze­kłu­wa­nia sto­su­je­my apa­rat Stu­de­x® Sy­stem 75™, któ­ry po­zwa­la nie tyl­ko na bez­bo­le­sne prze­kłu­cie uszu dziec­ka, ale rów­nież jest bar­dzo ci­chy. Za­pew­nia peł­ne bez­pie­czeń­stwo i ste­ryl­ność za­bie­gu, po­nie­waż nie ma ko­niecz­no­ści do­ty­ka­nia wkła­du ani kol­czy­ka, co po­zwa­la na hi­gie­nicz­ną pra­cę.
  • Po­sia­da­my sze­ro­ki wy­bór kol­czy­ków dla dzie­ci za­pew­nia­ją­cych bez­pie­czeń­stwo użyt­ko­wa­nia, w atrak­cyj­nych wzo­rach do­sto­so­wa­nych do ma­łych gu­stów na­szych klien­tek. Kol­czy­ki są ste­ryl­nie za­pa­ko­wa­ne przez co masz pew­ność, że pro­ces za­kła­da­nia jest bez­piecz­ny.
  • Dba­my rów­nież o przy­ja­zną at­mos­fe­rę, aby za­kła­da­nie kol­czy­ków by­ło dla dziec­ka przy­jem­no­ścią.

 

Jak wygląda proces zakładania kolczyków w Olimpia Day Spa?

 

Jak wy­glą­da za­kła­da­nie kol­czy­ków me­to­dą DUO w Olim­pia Day Spa mo­żesz zo­ba­czyć na fil­mie:

Oto wy­­bra­­ne opi­­nie na­­szych Klie­n­tek:

„Re­we­la­cyj­ne po­dej­ście do dziec­ka i pro­fe­sjo­nal­na ob­słu­ga. Bę­dę po­le­cać!”
Marianna

„Dłu­go szu­ka­łam in­for­ma­cji na te­mat za­kła­da­nia kol­czy­ków: fo­ra in­ter­ne­to­we, gru­py dys­ku­syj­ne… Za­le­ża­ło mi na bez­pie­czeń­stwie mo­jej có­recz­ki. Z po­le­ce­nia tra­fi­łam do Olim­pia Day SPA. At­mos­fe­ra re­we­la­cyj­na, a Zo­sia wy­szła z uśmie­chem na twa­rzy i w pięk­nych kol­czy­kach, a i ma­ma przy oka­zji za­de­cy­do­wa­ła się na dru­gą dziur­kę w uchu 🙂 ”
Kasia

„Po przy­krych przej­ściach ze sta­rszą cór­ką (u fry­zje­ra za­ło­żo­no tyl­ko je­den kol­czyk, dru­gie­go już nie chcia­ła) mia­łam du­że oba­wy, jak bę­dzie z młod­szą có­recz­ką. Me­to­da DUO oka­za­ła się fe­no­me­nal­nym roz­wią­za­niem. Za­ło­że­nie kol­czy­ków tr­wa­ło 3 se­kun­dy, cza­so­ch­łon­ne oka­za­ło się je­dy­nie za­zna­cze­nie kro­pek fla­ma­strem po­nie­waż Amel­ka jest bar­dzo ży­wym dziec­kiem. Na szczę­ście Pa­nie ko­sme­tycz­ki by­ły ba­aaar­dzo cier­pli­we. 🙂 Poz­dra­wiam i do zo­ba­cze­nia!”
Beata

Więcej opinii znajdziesz tutaj:

Po wy­ko­na­nym za­bie­gu dziec­ko otrzy­mu­je na­klej­kę lub dy­plom su­per od­waż­nej dziew­czyn­ki.

W Olim­pia Day Spa Two­ja ma­ła księż­nicz­ka jest w do­brych rę­kach.

Za­kła­da­nie kol­czy­ków jest rów­nież do­sko­na­łym po­my­słem na pre­zent np. uro­dzi­no­wy, czy ko­mu­nij­ny. Je­że­li chcesz spra­wić dziec­ku przy­jem­ność, po­roz­ma­wiaj z ro­dzi­ca­mi i ofia­ruj dziec­ku bon po­da­run­ko­wy.

Za­kła­da­nie kol­czy­ków kom­for­to­wą me­to­dą DUO: 100 zł za za­ło­że­nie + kolczyki medyczne.

Po­nad 30 wzo­rów róż­nych kol­czy­ków medycznych dla ma­łych i du­żych księż­ni­czek.

Tel. 534 144 140