Zabiegi dla par

Co to jest?

Lu­bisz dzie­lić się tym co spra­wia ra­dość z naj­bliż­szą Ci oso­bą? Za­proś ją do In­sty­tu­tu Olim­pia Day SPA na spe­cjal­ną se­sję re­lak­sa­cyj­no­-u­pięk­sza­ją­cą dla dwoj­ga. Po­da­ruj swo­je­mu męż­czyź­nie lub ko­bie­cie ory­gi­nal­ny pre­zent, któ­rym bę­dzie­cie mo­gli cie­szyć się obo­je. Prze­cież ra­zem wszyst­ko sma­ku­je le­pie­j…

Za­po­mnij­cie o ca­łym świe­cie i spędź­cie ten czas tyl­ko we dwo­je, bez te­le­fo­nów, nie­za­po­wie­dzia­nych wi­zyt i ty­sią­ca „waż­ny­ch” spraw do za­ła­twie­nia. W przy­tul­nym i na­stro­jo­wym po­miesz­cze­niu, za­re­zer­wo­wa­nym na ten czas tyl­ko dla Was, od­pocz­nie­cie od co­dzien­no­ści w at­mos­fe­rze pięk­na i luk­su­su.

Jak działa?

Se­sja dla dwoj­ga od­by­wa się w wy­dzie­lo­nej, ka­me­ral­nej czę­ści In­sty­tu­tu Olim­pia Day SPA, od­da­nej na ten czas wy­łącz­nie do Wa­szej dys­po­zy­cji. Przy­ga­szo­ne świa­tło, świe­ce, re­lak­su­ją­ca mu­zy­ka i pięk­na aran­ża­cja te­go miej­sca two­rzą nie­zwy­kły kli­mat, któ­ry do­dat­ko­wo uprzy­jem­ni ten wspól­nie spę­dzo­ny czas. Mo­żesz wy­brać je­den z do­stęp­nych pa­kie­tów lub skon­tak­to­wać się z na­mi w ce­lu usta­le­nia in­dy­wi­du­al­nej ofer­ty. Do­dat­ko­wo pro­po­nu­je­my ca­te­ring, wy­na­jem li­mu­zy­ny oraz o noc­leg w kom­for­to­wych po­ko­jach Ho­te­lu Olim­pia.

Za­bie­gi dla dwoj­ga to wspa­nia­ła nie­spo­dzian­ka dla bli­skiej Ci oso­by, na przy­kład na Dzień Za­ko­cha­nych lub rocz­ni­cę. Bę­dzie to rów­nież do­sko­na­ły pre­zent ślub­ny dla Wa­szych przy­ja­ciół.

 Go­to­we pa­kie­ty:

Propozycja 1: Aro­ma­te­ra­peu­tycz­ny ma­saż świe­cą + po­czę­stu­nek 165 zł / o­so­ba

Propozycja 2: Re­lak­sa­cyj­ny ma­saż ca­łe­go cia­ła TRIBAL bo­dy  + po­czę­stu­nek 150 zł / oso­ba

Propozycja 3: Ma­saż Go­rą­cą Cze­ko­la­dą  + po­czę­stu­nek  180 zł / oso­ba

WEEKEND SPA DLA DWOJGA

  • noc­leg w kom­for­to­wym po­ko­ju
  • śnia­da­nie w for­mie bu­fe­tu
  • kosz owo­ców na po­wi­ta­nie
  • Ry­tu­ał SPA – Ucz­ta dla cia­ła i zmy­słów
  • Aro­ma­tycz­na ką­piel w ja­cuz­zi Tyl­ko We Dwo­je
  • Ro­man­tycz­na ko­la­cja przy świe­cach i lamp­ce wi­na

Ce­na: 650 zł / osobę

Tel. 534 144 140