Oferta dla osób indywidualnych

.
Pragniesz obdarować bliską osobę niezapomnianym prezentem?
.
Zamów bon podarunkowy!
.
Bon podarunkowy Olimpia Day Spa to zawsze trafiony i nietuzinkowy prezent, który pozwoli osobie obdarowanej poczuć się wyjątkowo.Dzię­ki kom­plek­so­wej i bo­ga­tej ofer­cie za­bie­gów do wyboru, bon podarunkowy za­spo­koi wymagania na­wet naj­bar­dziej wy­ma­ga­ją­ce­go klien­ta.

Bo­ny po­da­run­ko­we pro­po­nu­je­my w dwóch for­mach:

  1. Vo­ucher kwo­to­wy, dla osób, któ­re nie są pew­ne, czy wy­bra­ne za­bie­gi spro­sta­ją ocze­ki­wa­niom ob­da­ro­wa­nej oso­by. Po­sia­dacz vo­uche­ra ma moż­li­wość sa­mo­dziel­ne­go wy­bo­ru za­bie­gu. To ide­al­ne roz­wią­za­nie, da­ją­ce pew­ność, że pre­zent w peł­ni za­do­wo­li ob­da­ro­wa­ną oso­bę.

2. Vo­ucher na do­wol­nie wy­bra­ny za­bieg, lub pa­kiet za­bie­gów, dla osób zna­ją­cych pre­fe­ren­cje oso­by, któ­rą chcą ob­da­ro­wać, lub chcą osią­gnąć okre­ślo­ny efekt.

Bo­ny po­da­run­ko­we ma­ją ele­ganc­ką for­mę: są spa­ko­wa­ne w gu­stow­ną ko­per­tę, prze­wią­za­ne wstąż­ką i go­to­we do wrę­cze­nia.

Vouchery można odebrać osobiście w recepcji Olimpia Day SPA w godzinach:
poniedziałek- piątek 8.00- 20.00
lub w innym, ustalonym indywidualnie terminie.

UWAGA! Nie musisz do nas przyjeżdżać!
Voucher możemy również wysłać pocztą, kurierem, albo dostarczyć osobiście na dowolnie wskazany adres
.

Tel. 534 144 140