Laserowe usuwanie owłosienia

 

 • Mę­czy Cię cią­gła de­pi­la­cja?
 • Ch­cesz na tr­wa­łe usu­nąć nie­chcia­ne owło­sie­nie?
 • Masz już dość nie­przy­jem­nych za­bie­gów usu­wa­nia odra­sta­ją­cych wło­sków?

Do­sko­na­łym spo­so­bem na roz­wią­za­nie Two­ich pro­ble­mów jest:

 

 

LASEROWE USUWANIE WŁOSÓW

Co mo­żesz zy­skać dzię­ki la­se­ro­we­mu usu­wa­niu owło­sie­nia?

 • Sku­tecz­nie po­zbę­dziesz się zbęd­ne­go owło­sie­nia.
 • Zy­skasz czas, oszczę­dzisz ból łą­czą­cy się z in­ny­mi me­to­da­mi usu­wa­nia owło­sie­nia.
 • Bez zbęd­ne­go przy­go­to­wa­nia bę­dziesz śmia­ło po­ka­zy­wać swo­je gład­kie cia­ło.

 

 

 

Na czym po­le­ga za­bieg?

Wiąz­ka cie­pła, emi­to­wa­na za po­mo­cą la­se­ra, do­cie­ra do miesz­ka wło­so­we­go i tr­wa­le uszka­dza je­go ce­bul­kę, przez co wło­sy zni­ka­ją bez­pow­rot­nie.

Pod­czas jed­ne­go za­bie­gu moż­na usu­nąć wło­sy znaj­du­ją­ce się w fa­zie ak­tyw­ne­go wzro­stu. Sta­no­wią one oko­ło 30 % wszyst­kich wło­sów. Dla­te­go, aby uzy­skać efekt peł­ne­go usu­nię­cia owło­sie­nia, ko­niecz­ne jest po­wtó­rze­nie za­bie­gu. Peł­ną sku­tecz­ność moż­na uzy­skać po 4-6 za­bie­gach, wy­ko­ny­wa­nych w od­stę­pach 4-6 ty­go­dnio­wych. Naj­szyb­sze efek­ty osią­ga się przy wło­sach ciem­nych: czar­nych, brą­zo­wych po ciem­ny blond, ale moż­li­wa jest rów­nież de­pi­la­cja wło­sów blond i ja­sny blond z tym, że wy­ma­ga to więk­szej licz­by za­bie­gów.

Jak wy­glą­da pro­ces la­se­ro­we­go usu­wa­nia wło­sie­nia, mo­żesz zo­ba­czyć na fil­mie:

Do za­bie­gów uży­wa­ny jest wy­so­kiej kla­sy la­ser do de­pi­la­cji Vectus , uzna­ny ja­ko naj­no­wo­cze­śniej­sze i naj­sku­tecz­niej­sze urzą­dze­nie do usu­wa­nia owło­sie­nia na ryn­ku świa­to­wym.

 

Co zy­skasz dzię­ki la­se­ro­wi do de­pi­la­cji Vectus?

 • efekt wi­docz­ny już po 1 za­bie­gu (znisz­cze­niu ule­ga 30 % nie­chcia­ne­go owło­sie­nia)
 • wło­sy zni­ka­ją bez­pow­rot­nie
 • prak­tycz­na bez­bo­le­sność za­bie­gu dzię­ki spe­cjal­nej koń­ców­ce chło­dzą­cej
 • za­bie­gi mo­gą być wy­ko­ny­wa­ne przy każ­dej kar­na­cji, na­wet gdy sko­ra jest opa­lo­na

Je­że­li za­le­ży Ci na tr­wa­łych efek­tach, umów się z na­szym spe­cja­li­stą.

  Cennik

CENNIK - laserowe usuwanie owłosienia
Górna warga 150 zł
Podbródek 200 zł
Pachy 300 zł
Ramiona / przedramiona 300 zł
Całe ręce 500 zł
Bikini klasyczne 250 zł
Bikini całkowite / brazylijskie 400 zł
Uda / łydki 400 zł
Całe nogi 600 zł
Plecy / tors 350 zł
Pośladki 350 zł

 

 • 10% rabatu przy zakupie 4 zabiegów (płatne z góry)
 • 10% rabatu przy depilacji dwóch części ciała równocześnie
 • 15% rabatu przy depilacji trzech i więcej części ciała równocześnie
 • Promocje nie łączą się ze sobą.

Tel. 534 144 140