Classic Partial Body Massage

Co to jest?

Masaż klasyczny z elementami regeneracji plecy – kark jest jedną z najpopularniejszych technik masażu o szerokim spektrum działania. Pod­czas ma­sa­żu wy­ko­ny­wa­ne są w od­po­wied­niej ko­lej­no­ści tech­ni­ki oraz chwy­ty, których celem jest pobudzenie, rozluźnienie lub wzmocnienie tkanki mięśniowej placów i karku.

In­ten­syw­ność ma­sa­żu do­sto­so­wywa­na jest in­dy­wi­du­al­nie.

Jak działa?

Bóle karku i pleców maja najczęściej charakter przewlekły, masaż klasyczny dzia­ła prze­ciw­bó­lo­wo, re­ge­ne­ru­je mię­śnie, zwięk­sza ela­stycz­ność i sprę­ży­stość sta­wów.

Uak­tyw­nia prze­pływ kr­wi i lim­fy.

Ma­saż kla­sycz­ny po­lep­sza sa­mo­po­czu­cie, od­czu­wal­ne jest mniej­sze na­pię­cie mię­śni, doskonale uwalnia od blokad i napięć związanych ze stresem.

Czas trwania: 45 min.

Cena: 100 zł

Tel. 534 144 140