Masaż sportowy – Sport Massage

Co to jest?

Masaż regenerujący przed i po treningu.

Dedykowany w głów­nej mie­rze dla osób ak­tyw­nych fi­zycz­nie, za­rów­no pro­fe­sjo­na­li­stów, ja­ki ama­to­rów.

Ma­saż spor­to­wy wy­stę­pu­je w kil­ku for­mach, ja­ko ma­saż:

  1. Ma­saż spor­to­wy przed­wy­sił­ko­wy– ma na ce­lu przy­go­to­wa­nie or­ga­ni­zmu do wy­sił­ku spor­to­we­go, sto­su­je się go ja­ko uzu­peł­nie­nie roz­grzew­ki, po­nie­waż po­wo­du­je roz­grza­nie sta­wów i ścięgien, roz­luź­nia mię­śnie, podno­si ela­stycz­ność i efek­tyw­ność mię­śni.
  2. Ma­saż spor­to­wy mie­dzy wy­sił­ko­wy– ma­saż wy­ko­ny­wa­ny w prze­rwach mie­dzy wy­sił­ka­mi pod­trzy­mu­je wy­so­ką ak­tyw­ność za­wod­ni­ka w trak­cie za­wo­dów, ma­saż za­opa­tru­je mię­śnie w tlen i sub­stan­cje od­żyw­cze, usu­wa tok­sy­ny, dzię­ki cze­mu mię­śnie uzy­sku­ją więk­sza zdol­ność do pra­cy i szyb­ciej się re­ge­ne­ru­ją.
  3. Ma­saż spor­to­wy po­wy­sił­ko­wy– ma na ce­lu skró­ce­nie cza­su re­ge­ne­ra­cji or­ga­ni­zmu po in­ten­syw­nym i dłu­go­trwa­łym wy­sił­ku; je­go głów­nym za­da­niem jest uspraw­nie­nie krą­że­nia kr­wi i lim­fy, a tak­że zmniej­sze­nie po­wy­sił­ko­we­go na­pię­cia mię­śnio­we­go.
  4. Izo­me­trycz­ny ma­saż spor­to­wy– wspo­ma­ga­ją­cy tre­ning ma­sy mię­śniowej, ma na ce­lu spo­wo­do­wa­nie szyb­kie­go przy­ro­stu ma­sy i si­ły mię­śni, za­bieg po­le­ga mie­dzy in­ny­mi na od­dzia­ły­wa­niu na mię­sień na­pię­ty izo­me­trycz­nie.

 

CENNIK:

30 minut 60 minut 90 minut 120 minut
180 zł 240 zł 290 zł

 

Tel. 534 144 140