Osocze bogatopłytkowe

 

 

REWITALIZACJA SKÓRY I SPOSÓB NA ŁYSIENIE

 

 • Czu­jesz, że Two­ja skó­ra stra­ci­ła blask, jest na­pię­ta i ma­ło ela­stycz­na?
 • Ch­cesz sku­tecz­nie po­zbyć się zmarsz­czek oraz bruzd i od­mło­dzić swo­ją skó­rę?
 • Szu­kasz na­tu­ral­nych roz­wią­zań po­wstrzy­mu­ją­cych wy­pa­da­nie wło­sów?
Za­bieg na­zy­wa­ny Pla­te­let Rich Pla­sma (PRP), wam­pi­rzy li­fting, me­zo­te­ra­pia kr­wią, oso­czem to na­tu­ral­ny spo­sób na bio­sty­mu­la­cję or­ga­ni­zmu.

 

 • dzia­ła li­ftin­gu­ją­co
 • sty­mu­lu­je skó­rę do re­ge­ne­ra­cji
 • zwięk­sza ela­stycz­ność i na­pię­cie skó­ry
 • po­pra­wia ukrwie­nie
 • wy­gła­dza zmarszcz­ki i bruz­dy
 • przy­spie­sza pro­ce­sy go­je­nia
 • przy­wra­ca skó­rze blask

Co możesz zyskać dzięki terapii osoczem bogatopłytkowym?

 • re­wi­ta­li­za­cja, wy­gła­dze­nie i ujed­no­li­ce­nie ko­lo­ry­tu skó­ry
 • po­pra­wa ela­stycz­no­ści, na­pię­cia i gę­sto­ści skó­ry
 • re­mo­de­ling włó­kien ko­la­ge­no­wych
 • po­pra­wa ukrwie­nia, do­tle­nie­nie i od­ży­wie­nie skó­ry
 • wy­gła­dze­nie zmarsz­czek i fałd – wo­lu­me­trycz­na te­ra­pia bio­sty­mu­lu­ją­ca ko­mór­ki skó­ry
 • przy­spie­sze­nie pro­ce­sów go­je­nia po za­bie­gach me­dy­cy­ny es­te­tycz­nej

Kiedy stosować osocze bogatopłytkowe?

 • skó­ra w oko­li­cach twa­rzy, szyi, de­kol­tu i dło­ni jest zmę­czo­na, wy­su­szo­na, po­zba­wio­na bla­sku, bez na­pię­cia
 • wi­docz­ne ozna­ki sta­rze­nia się skó­ry(zmarszcz­ki, bruz­dy, fał­dy, nie­jed­no­li­ty ko­lo­ryt, utra­ta bla­sku i jędr­no­ści)
 • ku­rze łap­ki i cie­nie pod ocza­mi
 • fał­dy no­so­wo­-war­go­we
 • nadmier­ne wy­pa­da­nie wło­sów, ły­sie­nie ty­pu mę­skie­go
 • wło­sy znisz­czo­ne, po­zba­wio­ne bla­sku
 • bli­zny po­trą­dzi­ko­we, roz­stę­py
 • trą­dzik mło­dzień­czy i wie­ku doj­rza­łe­go
 • po za­bie­gach der­ma­to­lo­gicz­nych i chi­rur­gii pla­stycz­nej
 • w przy­pad­ku skó­ry na­czy­nio­wej i trą­dzi­ku ró­żo­wa­te­go
 • skó­ra wraż­li­wa, aler­gicz­na

Me­to­da in­iek­cji oso­cza bo­ga­to­płyt­ko­we­go jest po­pu­lar­na od kil­ku lat. Nie bez po­wo­du! Za­bieg ma du­żą sku­tecz­ność dzia­ła­nia, któ­ra za­le­ży przede wszyst­kim od za­sto­so­wa­nej tech­no­lo­gii se­pa­ro­wa­nia po­szcze­gól­nych skład­ni­ków kr­wi: płyn­ne­go oso­cza, leu­ko­cy­tów i pły­tek kr­wi oraz ery­tro­cy­tów.

Te­ra­pia oso­czem bo­ga­to­płyt­ko­wym prze­zna­czo­na jest głów­nie dla pa­cjen­tów, któ­rych skó­ra wy­ma­ga in­ten­syw­nej od­no­wy oraz ta­kich, któ­rzy po­szu­ku­ją pro­duk­tów na­tu­ral­nych lub są uczu­le­ni na in­ne pro­duk­ty. Jest to me­to­da ab­so­lut­nie na­tu­ral­na i w 100% bio­kom­pa­ty­bil­na z Two­im cia­łem, bez ry­zy­ka nie­to­le­ran­cji, aler­gii czy in­nych re­ak­cji im­mu­no­lo­gicz­nych.

Prze­bu­do­wa tka­nek za­czy­na się już po 48 go­dzi­nach od pierw­sze­go za­bie­gu. Pierw­sze efek­ty za­bie­gu Re­ge­ne­ris wi­docz­ne są po dwóch ty­go­dniach. Po­pra­wę na­pię­cia, ela­stycz­no­ści, gę­sto­ści skó­ry, prze­bu­do­wę włó­kien ko­la­ge­no­wych oraz wy­peł­nie­nie drob­nych zmarsz­czek uzy­sku­je­my po wy­ko­na­niu trzech za­bie­gów w sche­ma­cie 0-1-6 mie­się­cy.

Za­bieg prze­zna­czo­ny jest tak­że dla aler­gi­ków oraz osób uczu­lo­nych na in­ne pre­pa­ra­ty. Oso­cze bo­ga­to­płyt­ko­we jest obo­jęt­ne bio­lo­gicz­nie, dzię­ki cze­mu nie wy­stę­pu­je ry­zy­ko re­ak­cji aler­gicz­nej.

  Najczęstsze pytania i odpowiedzi:

Mezoterapia osoczem a problemy łysienia

Me­zo­te­ra­pia igło­wa z wy­ko­rzy­sta­niem oso­cza bo­ga­to­płyt­ko­we­go da­je do­sko­na­łe re­zul­ta­ty w przy­pad­ku pro­ble­mu ły­sie­nia i osła­bie­nia wło­sów. Już po dwóch za­bie­gach wi­docz­ne jest znacz­ne za­gęsz­cze­nie wło­sów i po­pra­wa ich kon­dy­cji. Aby uzy­skać po­żą­da­ne efek­ty, za­bie­gi po­win­ny być wy­ko­ny­wa­ne w se­riach mi­ni­mum 5 za­bie­gów. Te­ra­pię moż­na łą­czyć z za­bie­ga­mi me­zo­te­ra­pii na wzmoc­nie­nie wło­sów z wy­ko­rzy­sta­niem pre­pa­ra­tów po­bu­dza­ją­cych ich wzrost.

Na czym polega „wampirzy lifting”?

Re­ge­ne­ris to in­no­wa­cyj­ny pro­gram bio­sty­mu­la­cji ko­mó­rek skó­ry da­ją­cy dłu­go­trwa­łe efek­ty w re­ge­ne­ra­cji i re­wi­ta­li­za­cji skó­ry. Po­le­ga na uzy­ska­niu oso­cza bo­ga­to­płyt­ko­wego z wła­snej kr­wi pa­cjen­ta, a na­stęp­nie po­da­niu go w skó­rę za po­mo­cą in­iek­cji. Oso­cze bo­ga­to­płyt­ko­we moż­na wstrzy­ki­wać na róż­ne spo­so­by, z za­sto­so­wa­niem kla­sycz­nej tech­ni­ki me­zo­te­ra­pii, bądź też li­nio­wo, wzdłuż zmarszcz­ki lub fał­du skó­ry.

Osocze bogatopłytkowe – komórki macierzyste

Pro­gram bio­sty­mu­la­cji ko­mó­rek Re­ge­ne­ris opie­ra się na wy­ko­rzy­sta­niu zdol­no­ści or­ga­ni­zmu do re­ge­ne­ra­cji. Dzie­je się to dzię­ki dzia­ła­niu wła­snych czyn­ni­ków wzro­stu i ko­mó­rek ma­cie­rzy­stych za­war­tych w oso­czu bo­ga­to­płyt­ko­wym (Au­to­lo­gicz­na Od­no­wa Ko­mór­ko­wa).

Poda­jąc oso­cze bo­ga­to­płyt­ko­we po­bu­dza­my ko­mór­ki wła­sne­go or­ga­ni­zmu da­jąc im sy­gnał do od­no­wy i re­wi­ta­li­za­cji. Me­to­da dzia­ła po­przez ak­ty­wa­cję pły­tek kr­wi za­war­tych w oso­czu bo­ga­to­płyt­ko­wym do pro­duk­cji spe­cy­ficz­nych czyn­ni­ków wzro­stu, któ­re:

 • po­bu­dza­ją pro­ce­sy re­ge­ne­ra­cji tka­nek
 • wspo­ma­ga­ją pro­ces an­gio­ge­ne­zy – two­rze­nia no­wych na­czyń kr­wio­no­śnych
 • ak­ty­wu­ją me­zen­chy­mal­ne ko­mór­ki ma­cie­rzy­ste do na­mna­ża­nia
 • po­bu­dza­ją fi­bro­bla­sty do two­rze­nia no­we­go ko­la­ge­nu

Pro­wa­dzi to do re­ge­ne­ra­cji, od­no­wy i na­wil­że­nia skó­ry.  Pro­ces sta­rze­nia się na­szej skó­ry zwią­za­ny jest bo­wiem ze spo­wol­nie­niem od­no­wy ko­mó­rek na­sze­go cia­ła i ich zmniej­szo­ną zdol­no­ścią do re­ge­ne­ra­cji. W wy­ni­ku ta­kiej te­ra­pii skó­ra odzy­sku­je ona mło­dzień­czą wi­tal­ność, sta­je się gład­sza, bar­dziej ela­stycz­na i wy­raź­nie młod­sza.

OPIS ZABIEGU

Każ­dy za­bieg skła­da się z 3 eta­pów.

Etap I – po­bra­nie kr­wi
Pa­cjent zgła­sza­ją­cy się w ce­lu le­cze­nia oso­czem bo­ga­to­płyt­ko­wym nie mu­si być na czczo. Krew do ba­da­nia jest po­bie­ra­na w po­zy­cji sie­dzą­cej, a u osób szcze­gól­nie wraż­li­wych w po­zy­cji le­żą­cej. Po­bie­ra się krew z ży­ły.

Etap II – otrzy­ma­nie kon­cen­tra­tu bo­ga­to­płyt­ko­we­go
Krew po­bra­na w ja­ło­wy spo­sób znaj­du­je się w spe­cjal­nym se­pa­ra­to­rze (po­jem­ni­ku do otrzy­my­wa­nia PRP). Na­stęp­nie po­bra­ny ma­te­riał jest wi­ro­wa­ny w ho­ry­zon­tal­nej wi­rów­ce la­bo­ra­to­ryj­nej.

Etap III – po­da­nie kon­cen­tra­tu bo­ga­to­płyt­ko­we­go
Oso­cze bo­ga­to­płyt­ko­we w me­dy­cy­nie es­te­tycz­nej po­da­je się w po­sta­ci in­iek­cji ak­ty­wo­wa­ne­go oso­cza z za­sto­so­wa­niem kla­sycz­nej tech­ni­ki me­zo­te­ra­pii al­bo li­nio­wo wzdłuż zmarsz­czek i fał­dów skó­ry.

Za­bieg tr­wa ok. 60 mi­nut.

Aby uzy­skać po­żą­da­ne efek­ty, za­bie­gi oso­czem bo­ga­to­płyt­ko­wym wy­ko­ny­wa­ne po­win­ny być w se­riach mi­ni­mum 4 za­bie­gów.

Za­bie­gi prze­ciw wy­pa­da­niu wło­sów moż­na łą­czyć z za­bie­ga­mi me­zo­te­ra­pii na wzmoc­nie­nie wło­sów z wy­ko­rzy­sta­niem pre­pa­ra­tów po­bu­dza­ją­cych wzrost, np. Der­ma­he­al HL.

Po za­bie­gu
Mo­gą być wi­docz­ne za­czer­wie­nie­nia w miej­scach wkłu­cia, któ­re zni­ka­ją po kil­ku mi­nu­tach i są nie­do­strze­gal­ne pod ma­ki­ja­żem. Na­stęp­ne­go dnia nie wi­dać żad­nych śla­dów po wy­ko­na­niu za­biegu. Pra­wi­dło­wo po­bra­na i od­wi­ro­wa­na krew oraz po­praw­nie wy­ko­na­ny za­bieg nie nio­są ze so­bą żad­ne­go ry­zy­ka nie­bez­piecz­nych po­wi­kłań.

CENNIK

1 ampułka 500 zł
 2 ampułki 700 zł
3 ampułki 900 zł

Tel. 534 144 140