Mezoterapia bezigłowa

Co to jest?

W za­bie­gu wy­ko­rzy­sty­wa­ny jest efekt elek­tro­po­ra­cji w ce­lu wpro­wa­dze­nia sub­stan­cji ak­tyw­nych w głąb skó­ry.

Me­zo­te­ra­pia bez­i­gło­wa za­pew­nia głę­bo­ką regenerację skóry, po­lep­sze­nie jej ela­stycz­no­ści oraz dłu­go­trwa­ły efekt po­pra­wy jędr­no­ści i ko­lo­ry­tu skó­ry. Ce­ra zo­sta­je od­mło­dzo­na a zmarszcz­ki mniej wi­docz­ne. Ku­ra­cja jest bez­bo­le­sna, mo­że być prze­pro­wa­dza­na z róż­nym na­tę­że­niem i do­sto­so­wa­niem do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb klien­ta. Naj­lep­sze efek­ty wi­docz­ne po se­rii za­bie­gów.

Jak działa?

Programy zabiegowe:

ODMŁADZAJĄCY, REWITALIZUJĄCY – za­bieg prze­ciw sta­rze­niu się skó­ry, któ­ry zwal­cza ten pro­blem po­przez zwięk­sze­nie bio­lo­gicz­nej ela­stycz­no­ści skó­ry. Prze­zna­czo­ny dla skó­ry zmę­czo­nej, zwiot­cza­łej. Kom­pleks ak­tyw­nych skład­ni­ków do­sko­na­le ujędr­nia i na­wil­ża skó­rę twa­rzy, opar­ty na for­mu­le, któ­ra przy­wra­ca pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie skó­ry. Skó­ra sta­je się jędr­niej­sza, de­li­kat­nie na­pię­ta, ja­śniej­sza i peł­na bla­sku.

LIKWIDACJA PRZEBARWIEŃ – in­ten­syw­nie roz­ja­śnia­ją­cy pro­gram, re­du­ku­je pla­my barw­ni­ko­we, ujed­no­li­ca ko­lo­ryt skó­ry. Prze­zna­czo­ny do roz­ja­śnia­nia prze­bar­wień po­sło­necz­nych jak i pig­men­ta­cyj­nych, po­ja­wia­ją­cych się czę­sto z wie­kiem.

WZMACNIANIE NACZYNEK prze­zna­czo­ny dla skó­ry cienkiej, delikatnej z widocznymi i popękanymi naczynkami. Kom­pleks ak­tyw­nych skład­ni­ków efek­tyw­nie wpły­wa na po­pra­wę krążenia, wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych i chroni je przed pękaniem. Ma dzia­ła­nie łagodzące i wzmacniające.

PRZECIWTRĄDZIKOWY – opra­co­wa­ny dla ce­ry tłu­stej, ło­jo­to­ko­wej i trą­dzi­ko­wej. Opar­ty o skład­ni­ki po­cho­dze­nia ro­ślin­ne­go i mi­ne­ral­ne­go le­czy sta­ny za­pal­ne, re­gu­lu­je po­ziom wy­dzie­la­nia se­bum, oczysz­cza skó­rę. Ła­go­dzi po­draż­nie­nia i zwięk­sza ochro­nę an­ty­bak­te­ryj­ną.

Terapia wygładzająca zmarszczki. Czas trwania: 60 min. Cena: 200 zł

Terapia rozjaśniająca z witaminą C. Czas trwania: 60 min. Cena: 200 zł

Terapia kojąca i wzmacniająca naczynka. Czas trwania: 60 min. Cena: 200 zł

Tel. 534 144 140