Mikrodermabrazja diamentowa

Co to jest?

Dermabrazja Diamentowa. Za­bieg od­świe­ża­ją­cy i oczysz­cza­ją­cy skó­rę. Za po­mo­cą dia­men­to­wych gło­wic oraz pod­ci­śnie­nia złusz­cza­ny jest na­skó­rek, dzię­ki cze­mu uzy­sku­je się na­tych­mia­sto­wy efekt oczyszczenia, odmłodzenia, re­ge­ne­ra­cji i zmi­ni­ma­li­zo­wa­nia zmarsz­czek.

Co wię­cej, w ży­wych war­stwach skó­ry do­cho­dzi do wzmo­że­nia pro­ce­sów re­ge­ne­ra­cyj­nych oraz syn­te­zy ko­la­ge­nu i ela­sty­ny, istot­nych dla za­cho­wa­nia jej jędr­no­ści i ela­stycz­no­ści. Dzię­ki te­mu za­bie­go­wi skó­ra jest ide­al­nie przy­go­to­wa­na do dal­szych za­bie­gów pie­lę­gna­cyj­nych i podno­si ich efek­tyw­ność.

Jak działa?

Se­ria za­bie­gów w za­uwa­żal­ny spo­sób po­pra­wia ja­kość skó­ry, szcze­gól­nie do­tknię­tej ta­ki­mi pro­ble­ma­mi jak zmia­ny trą­dzi­ko­we, fo­to­sta­rze­nie, czy prze­bar­wie­nia.

Kompleksowy zabieg z pielęgnacją: twarz, szyja, dekolt. Czas trwania: 60 min. Cena: 180 zł

Jako dodatek do innego zabiegu: dowolna partia ciała. Czas trwania: 60 min. Cena: 80 zł

Tel. 534 144 140