Peeling kawitacyjny

Co to jest?

Pe­eling ka­wi­ta­cyj­ny to bez­bo­le­sny, bez­do­ty­ko­wy i cał­ko­wi­cie nie­in­wa­zyj­ny głę­bo­ko oczysz­cza­ją­cy za­bieg z wy­ko­rzy­sta­niem ul­tra­dź­wię­ków.

Me­to­da ta po­zwa­la na do­kład­ne usu­nię­cie mar­twych ko­mó­rek na­skór­ka i za­nie­czysz­czeń z oko­lic skó­ry. W za­uwa­żal­ny spo­sób po­pra­wia stan ce­ry – do­sko­na­le od­na­wia i re­ge­ne­ru­je skó­rę. Skó­ra na­bie­ra bla­sku i świe­żo­ści.

Pe­eling ka­wi­ta­cyj­ny mo­że­my wy­ko­rzy­sty­wać bez ja­kich­kol­wiek za­strze­żeń przy skó­rach bar­dzo wraż­li­wych, de­li­kat­nych, cien­kich, czy skłon­nych do po­draż­nień i roz­sze­rzo­nych na­czy­nek. Sam za­bieg moż­na prze­pro­wa­dzić na róż­nych czę­ściach cia­ła, jed­nak głów­nie sto­so­wa­ny jest na twa­rzy, szyi i de­kol­cie.

Bar­dzo do­bre re­zul­ta­ty otrzy­mu­je się wy­ko­nu­jąc pe­eling ka­wi­ta­cyj­ny z ta­ki­mi za­bie­ga­mi jak so­no­fo­re­za lub me­zo­te­ra­pia bez­i­gło­wa. Za­bieg wy­ko­nu­je się jed­no­ra­zo­wo lub w se­rii za­bie­gów

Jak działa?

Efekt za­bie­gu jest za­ska­ku­ją­cy – skó­ra jest gład­ka, roz­ja­śnio­na i nie ma żad­nych po­draż­nień, dla­te­go za­bieg po­le­ca­ny jest przed tzw. „wiel­kim wyj­ście­m” oso­bom, szu­ka­ją­cym szyb­kie­go od­świe­że­nia skó­ry przy mak­sy­mal­nej efek­tyw­no­ści i nie­in­wa­zyj­no­ści za­bie­gu.

Kompleksowy zabieg z pielęgnacją: twarz, szyja, dekolt. Czas trwania: 60 min. Cena: 200 zł

 

Tel. 534 144 140