Manicure Classic

Co to jest?

Ma­ni­cu­re Classic to nie­zwy­kle przy­jem­ny za­bieg pie­lę­gna­cyj­ny dło­ni, któ­ry ma na ce­lu po­pra­wę kon­dy­cji, a co za tym idzie rów­nież wy­glą­du pa­znok­ci oraz skó­ry rąk. Pa­znok­ciom nada­wa­ny jest od­po­wied­ni kształt, do­bra­ny do pro­por­cji i bu­do­wy sa­mych dło­ni. Po skró­ce­niu i opi­ło­wa­niu płyt­ki pa­znok­cia, z jej po­wierzch­ni usu­nię­te zo­sta­ją na­ra­sta­ją­ce skór­ki. W przy­pad­ku tra­dy­cyj­ne­go ma­ni­cu­re uzy­sku­je­my to po­przez wy­cię­cie ich cąż­ka­mi, a w przy­pad­ku ma­ni­cu­re bio­lo­gicz­ne­go za po­mo­cą spe­cjal­ne­go pły­nu złusz­cza­ją­ce­go. Do­dat­ko­wo w wał pa­znok­ciowy wma­so­wa­na zo­sta­je od­żyw­cza oliw­ka, a w dło­nie re­ge­ne­ra­cyj­ny krem.

Jak działa?

Odzyskasz pięknie wygładzone i miękkie w dotyku dłonie, a płytce paznokcia zostanie nadany idealny kształt.

Czas trwania: 30 min

Cena: 60 zł

Tel. 534 144 140