Pedicure Classic

Co to jest?

Pedicure Classic. Wy­pie­lę­gno­wa­ne sto­py są pod­sta­wą do­bre­go sa­mo­po­czu­cia, a tak­że waż­nym ele­men­tem uro­dy każ­dej ko­bie­ty. Pe­di­cu­re kla­sycz­ny to pie­lę­gna­cja stóp i pa­znok­ci po­prze­dzo­na aro­ma­tycz­ną ką­pie­lą w spe­cjal­nym fo­te­lu Pe­di­cu­re SPA. Za­bieg wy­ko­nu­je­my przy po­mo­cy pro­fe­sjo­nal­nej fre­zar­ki za­opa­trzo­nej w ste­ryl­ne, wy­mien­ne, szyb­ko­obro­to­we koń­ców­ki i spe­cjal­ny sys­tem po­chła­nia­nia, któ­ry da­je gwa­ran­cję bez­pie­czeń­stwa i kom­for­tu. Sto­su­je­my wy­rów­nu­ją­cy pe­eling i od­po­wied­nio do­bra­ny, dla po­trzeb da­nej sto­py, bal­sam. Jeżeli zrogowacenia są znaczące i jest ku temu potrzeba stosujemy specjalistyczny skalpel. Na zakończenie zabiegu wmasowujemy od­po­wied­nio do­bra­ny, dla po­trzeb da­nej sto­py, bal­sam.

Jak działa?

Odzyskasz pięknie wygładzone i miękkie w dotyku stopy, a płytka paznokcia zostanie zregenerowana.

Czas trwania: 60 min.

Cena: 120 zł

Tel. 534 144 140